00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Türkmen paýtagtynda Kuraş boýunça Dünýä çempionaty

2023-11-25 12:15:12

1936

Şugün, 2023-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň paýtagtynda 14-nji Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu waka Aşgabadyň halkara sport merkezine öwrülmeginiň täze subutnamasy boldy.

Bu gün hem Aşgabatda dünýä derejesinde ýene bir uly ýaryş geçirilýär. Kuraş boýunça dünýä çempionatyny ýokary derejede geçirme küçin Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şu ýylyň 12-nji iýulynda Guramaçylyk komitetini döretdi wedüzümini tassyklady. Şeýle hem, 16-njy awgustda Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport boýunça döwlet komiteti, göreşiň bu görnüşinde dünýä çempionatyny geçirmek üçin Halkara Kuraş Assosiasiýasy (IKA) bilen şertnama gol çekildi.

2023-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň açylyş dabarasy uly şowhun bilen geçirildi. Paýtagtyň Olimpiýa şäherjiginiň infrastrukturasynyň bir bölegi bolan Türkmen Halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň V Aziýaýapyk we söweş sungat oýunlaryny geçirmek üçin gurlan Başa-Baş söweş sungaty toplumynda geçirildi.

Häzirki wagtda köp sanly tomaşaçyny ýygnan Olimpiýa şäherjigiň 5000 orunlyk Başa-başa sport toplumynyň meýdançasynda baýramçylyk ýagdaýy höküm sürýär. Hemmeler bäsleşigiň başlanandygyny belleýän baýramçylygyň başlamagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar.

Dabaranyň resmi bölüminiň ahyrynda dabara gatnaşyjylara türkmen tebigatynyň gözelligi, milli gymmatlyklary we ýurdumyzyň baýlygy barada gargy-tuýduk sesine wideo görkezildi.

Ondan soň tomaşaçylara milli türkmen göreşine, türkmen halylaryna we medeni miras önümlerine bagyşlanan birnäçe tans nomeri gowşuryldy. Elbetde, otly gadymy jadyly tans kuştdepdi bolmasa dynç alyş nähili bolardy! Döwrüň we nesilleriň aýrylmaz baglanyşygynyň bir görnüşi bolmak bilen,ol diňe bir milli däl, eýsem dünýä medeni mirasynyň hem aýrylmaz bölegine öwrüldi. Şeýlelik bilen, ÝUNESKA-nyň karary bilen kuştdepdi adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň wekilleriniň sanawyna girizildi.