00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Rio 2016

 • Wagty 05-21 AWGUST
 • Döwleti BRAZILÝA
 • Türgenler 11238
 • Döwletler 207
 • Çäreler 306

Türgenleriň ýarysy diýen ýaly öz ýerlerine 10 minutdan hem az wagtda baryp bilýär, we 75 göterime golaýy muny 25 minutdan az wagtda edip bilýär. Bäsleşikleriň geçirilýän 34 ýerinden sekiz sanysynda käbir hemişelik işler geçirildi, ýedi sanysy doly wagtlaýyn boldy, dokuz sanysy bolsa mirasyň hemişelik desgalary hökmünde guruldy. 

Rio oýunlary hem şäheriň ajaýyp gurluş ýagdaýyn we wakalary täze belentliklere galdyrmaga bolan islegi sebäpli, sporty bellediler we görkezdiler. Şo bir wagtda hem Rio 2016 şäheriň, sebitiň we ýurduň uzak möhletli gelejegi – Rio-de-Žaneýrony has hem global şähere öwürmegiň tizleşdirilmeginiň mümkinçiligi babatynda has giň ymtylyşlary görkezmegiň mümkinçiligi boldy.

 • “Rio-2016” nyşany guramaçylaryň hyýaly bilen ruhlandyryldy: “Ähli braziliýalylar ýeriň ýüzünde iň beýik festiwaly gurnamak we biziň progress babatyndaky milli sözümizi öňe sürmek üçin birikýärler”. Onuň manysynda, taglymatynda häzirki zaman Braziliýany görkezýän isleg we transformasiýa bar.

  Bu orun üç sany direg bilen goldanýar: sazlaşykly dürlülik, ýokançly energiýa, joşgunly tebigat we olimpiýa ruhy. Olaryň ählisi Rio 2016 özüniň eňkli barabarlygyny bermek üçin ussatlyk bilen birleşdirilipdi. Bu nyşan diňe bir Rionyň we Braziliýanyň şu Oýunlara bolan umydynnyň däl-de, eýsem şäheriň we ýurduň gelejegine bolan umydyň nyşany bolup durýar.

 • TürgenlerSport
  Annamyrat HommadowÝeňil atletika
  Ýelena RýabowaÝeňil atletika
  Arslanbek AçilowBoks
  Glbadam BabamuradowaDzýudo
  Ruşana NurjawowaDzýudo
  Merdan AtaýewSuwda ýüzmek
  Darýa SemýonowaSuwda ýüzmek
  Hojamuhammet ToýçyýewAgyr atletika
  Gülnabat KadyrowaAgyr atletika
 • Başlanan senesi:
  2016-njy ýylyň 21-nji apreli, Olimpiýa (Gresiýa)

  Tamamlanan senesi:
  2016-njy ýylyň 5-nji awgusty, Marakana stadiony, Rio-de-Žaneýro (Braziliýa)

  Birinji alaw göteriji: 
  Elefterios “Lefteris” Petrunin

  Alaw göterijileriň sany:
  ~ 450 Gresiýada, ~ 12 000 Braziliýada

  Alaw göterijileriň toplanmagy: 
  Braziliýada alaw göterijileri ýurduň ýaşaýjylary bolmaly. Olar giň köpçülik tarapyndan Braziliýadan iň gowylar diýlip görkezilýän we olaryň arkalaşygyna täsir edýän “gündelik gahrymanlar” hökmünde teklip edilýär. Arzalary bermek Guramaçylyk komiteto we Relay: Coca-Cola, Nissan we Bradesco bilen hyzmatdaşlyk edýän firmalar tarapyndan amala aşyrylýar. 

  Aralyk: 
  ~ 2,235 km Gresiýada, 36 000 km Braziliýada (20 000 adam ýolda we 16 000 howada)

  Baran ýurtlary:
  Gresiýa, Şweýsariýa we Braziliýa

 • ADY
  Olimpiýa tumarynyň ady braziliýaly sazanda Winisiýa de Morasa hormat goýýar.

  BEÝANY
  Winisiý – dürli brazil haýwanlarynyň garyndysy. Onuň bezegi pop-medeniýetini, şeýle hem wideo oýunlary we animasiýa keşpleri ruhlandyrýar. Işdeşi Para olimpiýa oýunlary bilen bilelikde Winisiý brazil halkynyň we medeniýetiniň dürlüligini, şeýle hme onuň joşgunly häsiýetini görkezýär. 

  SIZ BILÝÄDIŇIZMI?

  • Rio 2016 tumarlaryny döretmek üçin bäsleşikler çagyryş 2012-nji ýylyň noýabr aýynda başlandy we bezeg, animasiýa hem-de illýustrasiýa pudagynda brazil kompaniýalara we hünärmenlerine niýetlenilendi. Oňa ýurduň iri firmalary gatnaşdy. Saýlawlaryň dürli tapgyrlaryndan soňra köp ugurly žýuri 2013-nji ýylyň awgust aýynda biragyzdan gutarnykly taslamany kabul etdi. Olimpiýa we paraolimpiýa tumarlary köpçülik üçin 2014-nji ýylyň 23-nji noýabrynda açyldy.
  • Olimpiýa we paraolimpiýa tumarlary görkezilenden soňra üç hepdäniň dowamynda olaryň degişli atlaryny saýlamak üçin köpçülikleýin ses berme geçirildi. Üç görnüş teklip edildi: Oba we Eba; Tiba Tuk we Eskwindim; hem-de Winisiý we Tom. 323 327 ses hasaba alyndy. Üçünji teklip bäsleşikde ýeňiş gazandy, munda hakyky seslerde 44 göterim boldy. 
  • Tumarlar (hakyky ululykda eşikleriň görnüşleri) MOK öňki prezidentiniň hormatyna ady dakylan, Ginasiodaky Hun Antonio Samarança synaglaýyn Olipikoda birinji gezek çykyş etdiler. Bu Oýunlaryň itergisinde açylan we ýaş sport zehinlerine gönükdirilen Riodaky mekdep.

Şeylede okaň