00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Milli sportuň olimpiýa ähmiýeti: Türkmenistan topary Braziliýa barýar

2016-07-27 11:28:01

381

Şu gün paýtagtyň Olimpiýa obasynda türkmen sportçylarynyň 5-nji awgustdan 21-nji awgust aralygynda Rio-de-Janeaneýroda (Braziliýa) geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna gitmegi mynasybetli ýygnak geçirildi.

Sportçylarymyzyň dünýä sportunyň esasy wakasy bilen hoşlaşyk dabarasyna Döwlet sport komitetiniň, Milli Olimpiýa komitetiniň we V Aziýa oýunlaryny taýýarlamak boýunça Executiveerine ýetiriji komitetiň wekilleri, beýleki sport bölümleri, tälimçiler we ýokary derejeli türgenler gatnaşdy.

Gatnaşanlar, XXXI Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerine Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýüzlenmesine uly üns bilen diňlediler, türkmen lideri biziň türgenlerimiziň iň ýokary derejede çykyş etjekdigine we baýrakly orunlara eýe boljakdygyna ynanýandyklaryny aýtdylar we şeýlelik bilen türkmen sportuny öwdi .

Olimpiýa oýunlary - türkmen türgenleri üçin çynlakaý synag, netijeleri Aşgabatda ýetip gelýän 2017-nji ýylda geçiriljek V Aziýa ýapyk oýunlaryna we söweş sungatyna milli ýygyndy toparynyň taýýarlanmagynyň çäginde aýratyn möhümdir.

Soňky iri halkara ýaryşlarynda watandaşlarymyzyň gazanan ýeňişleri Rio de Janeaneýrodaky üstünlikli çykyşlaryna bil baglamaga mümkinçilik berýär. Baýraklary gowy netijeleri gazanan birnäçe türgen talap edip biler, olaryň arasynda dzýudo boýunça halkara derejesindäki sport ussady - iki gezek (2014 we 2015) Türkmenistanyň iň gowy türgeni diýen ada mynasyp bolan Gulbadam Babamuratowa.

Çemengul Geldybaýewanyň söýgüli Olimpiýa bilet tälimçisi Gapura Babakuliýewa, Gran Pri ýaryşynda tapawutlanyp, ýurdumyzyň sport üstünlikleriniň hazynasyna iki altyn, kümüş we bürünç medal getirdi. Şeýle hem, Aziýanyň ýazky çempionatynda münberiň üçünji basgançagyna çykdy we 2015-nji ýylda dünýä çempionatynda bäşinji boldy. Bu üstünlikler G.Babamuratowa dünýäniň iň gowy on pälwanynyň we Olimpiýa reýtinginiň ornuny kesgitledi.

Gulbadam şu günki ýygnakda eden çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ýokary üstünlikleriň esasy kepili bolan öndürijilikli maşk üçin şertler döredendigi üçin çuňňur minnetdarlyk bildirdi. Braziliýada geçiriljek Olimpiýa oýunlarynda sport halysynda ajaýyp söweşler bilen ýurdumyzyň muşdaklarynyň göwnünden turmak üçin elinden gelenini etjekdigine ynandyrdy. 52 kilograma çenli agram derejesinde medal üçin göreşmeli bolar.

Iýun aýynda Azerbaýjanyň paýtagty - Bakuwda geçirilen boks boýunça dünýä çempionatynda türkmen Olimpiýa toparynda üstünlikli çykyş etmek üçin umyt az däl. Oturylyşykda ýoldaşymyz Täjigistandan, Taýpeýden, Şweýsariýadan, Italiýadan we Hindistandan gelen türgenlerden bäş sany ynandyryjy ýeňiş gazandy. Türkmenistanyň abraýly tälimçisi Şohrat Kurbanowyň tälimçisi, sport ýazyjylarynyň pikiriçe, dünýä çempiony bolmak üçin ähli mümkinçilikler bardy, ýöne agyr şikes oňa soňky oýunda çykyş etmäge mümkinçilik bermedi.

Olimpiýaçy boksçymyz S.Kurbanowyň halypasy 2008-nji ýylda Pekinde geçirilen planetanyň esasy ýaryşlarynda çykyş edendigini bellemelidiris. London-2012-de we indi Rio-2016-da tälimçi hökmünde gatnaşýar.

Agyr atletika ýaryşlarynda Kazanda geçirilen 2013-nji ýyldaky Bütindünýä Uniwersiadasynyň rekordçysy Hojamuhammedow Toýçiýew, Daşkende (Özbegistan) geçirilen Aziýanyň ýazky çempionatynda goşa ýaryşda gazanan kümüş baýraklary sebäpli Olimpiýa oýunlaryna çykdy. Türkmen sportçylary 105 kg-dan gowrak kategoriýada tapawutlandy, ol ýerde 190 kilograma çenli agyrlygy ýeňip geçdi we arassa we jerime bilen kellesine 237 kg barbell bellendi. Bu netije H.Toçiýewi täze milli rekord bilen üpjün etdi.