00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Türkmenistanda welosiped tendensiýalary täze itergi aldy

2021-02-20 09:28:02

261

Türkmenistanda 2021-2025-nji ýyllar üçin welosiped sportuny ösdürmek maksatnamasynyň taslamasy taýýarlandy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň şu gün hökümet wideo mejlisinde ylym, bilim, jemgyýetçilik saglygy goraýyş hyzmatlary we sport boýunça wise-premýer Mammetmyrat Geldiniýazow tarapyndan habar berlendigi habar berildi.

Bu maksatnama, türkmen welosiped ýaryşçylarynyň ussatlygyny ýokarlandyrmak we dünýä derejesinde öz ornuny ýokarlandyrmak, welosiped sportunyň meşhurlygyny ýokarlandyrmak üçin şertleri döretmäge gönükdirilendir.

Türkmenistanda möhüm seneler mynasybetli köpçülikleýin welosiped ýaryşlaryny guramak däbe öwrüldi, bu ýurt Ginnesiň Rekordlar kitabynda sagdyn we sport durmuşy üçin welosiped hereketleri bilen bellendi we BMG-nyň başlangyjy bilen iýun aýynda yglan etdi 3 Bütindünýä welosiped güni. Şu ýylyň oktýabr aýynda Aşkabadda welosiped sürmek boýunça dünýä çempionaty geçiriler.

Berdimuhamedow hökümet ýygnagynda dünýäniň işjeňligi üçin guramaçylyk taýynlygy barada görkezme berdi, ýurduň işjeň sport diplomatiýasynyň ýurduň daşary syýasat strategiýasyna goşulýandygyny, hatda iri halkara ýaryşlarynyň geçiriljek ýeri hökmünde saýlanýandygyny aýtdy.

Döwlet baştutany, welosiped sportuny ösdürmek boýunça bäş ýyllyk maksatnamanyň taslamasyny tamamlamagy tabşyrdy we bu barada teklipleri aýtdy. Prezident, şeýle hem, welosiped duralgasyny, ýörite dükanlary we ussahanalary, welosiped ýollaryny we welosiped kärendesi nokatlaryny döretmek ýaly köpçülikleýin welosiped hereketini ösdürmek üçin infrastrukturany döwrebaplaşdyrmagyň we giňeltmegiň zerurdygyny aýtdy.

Şeylede okaň