00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Kodeksa laýyklykda türgenleriň hukuklary we jogapkärçiligi

To previous page

Kodeks boýunça türgenler, türgenlere ýardam berijileriň we beýleki toparlaryň hukuklary we jogapkärçiligi

Dopinge garşy syýasaty we düzgünleri barada aýdylanda, türgenleriň belli bir hukuklarywe jogapkärçiligi bar. Bu düzgünler barada bilimli bolmak we olaryň berjaý edilmegini üpjün etmek möhümdir. Ine, türgenleriň ýerine ýetirmeli üçin bellikler:

1.Dopinge garşy düzgünleri bilen tanyşyň we olary berjaý ediň. Haýsy maddalaryň we usullaryň gadagan edilendigini bilmek gaty möhümdir.

2.Zerur bolanda dopinge garşy synag üçin elýeterli boluň. Türgenler Dopinge garşyguramasy bilen hyzmatdaşlyk etmeli we dopinge garşy synag maksatly özlerini elýeterli etmeli.

3.Gadagan edilen maddalardan we usullardan gaça durmak borjuňyz barada lukmançylyk işgärlerine habar beriň. Alýan islendik lukmançylyk bejergiňiziň dopinge garşy syýasatlaryna laýyk gelýändigine göz ýetiriň. Haýsydyr bir derman kabul etmezden ozal, düzüminde gadagan maddalaryň ýokdugyna göz ýetiriň. Ynanmasaňyz kömek soraň.

4.Soňky on ýylda Kodekse gol çekmeýän bir gurama tarapyndan Dopinge garşy düzgüni bozandygy ýüze çykarylan bolsa, bu maglumatlary milli dopinge garşy guramanyňyza mälim etmek siziň jogapkärçiligiňizdir.

5.Sarp edýän we ulanýan zatlaryňyz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüňize alyň. Ýadyňyzdan çykarmaň, bu siziň bedeniňizdir, şonuň üçin gadagan edilen maddalary kabul etmezligiňizi ýa-da gadagan edilen usullary ulanmazlygy üpjün etmek siziň jogapkärçiligiňizdir.

6. Dopinge garşy düzgünleriň bozulmagy bilen baglanyşykly bolup biläýjek islendik derňewlerde Dopinge garşy guramalar bilen hyzmatdaşlyk ediň. Aç-açan bolmak we soralanda zerur maglumatlary bermek möhümdir.

7.Eger tälimçiňiz, fizioterapewt ýa-da lukman ýaly türgenlere ýardam berijileri barbolsa, şahsyýetini degişli Dopinge garşy guramasyna açyp görkeziň. Nädogry hereketler ýa-da düzgün bozmalar ýüze çykan halatynda bu möhümdir.

8.Dopinge garşy meseleler boýunça özüňizi öwretmek üçin mümkinçiliklerden peýdalanyň. Dopinge garşy milli guramalar köplenç türgenlere bilim çeşmeleri we meýilnamalary berýär.

9.Anti-doping hakda sport gurşawyňyzdaky söhbetdeşliklere gatnaşyň. Başgalary arassa sport çärelerine we çärelere gatnaşmaga höweslendiriň. Arassa sport bilen baglanyşykly gymmatlyklary we özüňi tertipli alyp barmaklygy wagyz ediň.

10. Iň soňunda, Anti-Dopingiň çäginde türgenlere berilýän hukuklar bilen tanyşyň. WADA-nyň türgenleriniň dopinge garşy hukuk kanuny https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/athlete_act_en.pdf  bu ähliumumy hukuklary görkezýär we olara düşünmek we goldamak möhümdir.