00.00.0000 00:00
logotype of site

NATIONAL OLYMPIC
COMMITTEE OF TURKMENISTAN

logotype of site

Turkmen judoists to perform at the Open European Championship

2022-08-31 07:45:38

411

Today, the national judo team of Turkmenistan is on its way to Oberwart, the Republic of Austria, to participate in the European Open Championship and training session from August 3 to 8. The Turkmen team, which will participate in the competition, will first go to Frankfurt, and from there they will fly to the city where the competition will be held.

There will be 36 members of the Turkmen delegation that will participate in the competition. Rayhon Shavkadova, Aksoltan Hojageldiyeva, Kurbanay Kurbanova, Narjemal Omirova, Gulshen Kazakova, Maysa Pardayeva, Gozel Noruzova, Zulhumar Dashkinova, Regina Ishdavletova, Ali Agamamedov, Begench Soltanov, Madina Bakhtiyarova, Yyldyz Muradova, Esmiralda Charybaeva, Jemshit Hojamov,

We should point out such masters as Orazgeldi Berdiyev, Aybek Omirov, Hakberdi Jumaev, Dovran Yazkylyjev, Hekim Agamamedov, Toyly Myradov, Serdar Rahimov, Guvanch Orazkylyjov, Ayhan Babaev, Parahat Nazarov, Mamedali Achyldyev and Mekan Ramazanov. Tatyana Vidyasova, Chemengul Geldibaeva and Sahetguly Annagulyev coach the Turkmen national team participating in the European Open Championship.

In addition, the national delegation to the Republic of Austria will consist of two referees, a coach, a doctor and a team leader.

Read also