00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Figurlaýyn typmak

Figurlaýyn typmak şu günki günde sungaty we sporty nepis utgaşdyrmak bilen buzuň üstünde typmagyň ýakymly usuly boldy.

IRKI PIONERLER
Belki-de gollandlar Figurlaýyn typmagyň birinji pionerleri bolupdyrlar. Olar  heniz XIII asyrda konkide typyp, kanallary obalaryň arasynda aragatnaşyk saklamak üçin ulanyp başlapdyrlar. Ahyry soňy kanallaryň üstünde typmak Angliýa hem ýaýrady we tiz wagtda birinji klublar we emeli katoklar peýda boldy. Höwesjeň figuristleriň içine Angliýanyň birnäçe patyşalaryny, Mariýa-Antuanettany, Napoleon III we nemes ýazyjysy  Iogann Wolfgang fon Gýottany gomak bolýar. 

POLAT BALET
Iki sany amerikaly adam sportuň taryhynda bolup geçen esasy wakalara jogap berýär. 1850-nji ýylda Filodelfiýadan Edward Buşnell çylşyrymly tärleri we öwrümleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän polat şineleri teklip etmek bilen, konkide rewolýusiýa geçirdi. Wenada ýaşaýan baletmeýster Jekson Heýns 1860-njy ýyllarda sporta näziklik bermek üçin baletiň we tansyň elementlerini goşdy.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Gyşky sport görnüşleriniň Milli merkezi

  E-mail:
  tmfigureskating@gmail.сom

  Başlygy: 
  Meretdurdy Goçow 

  • Figuraly typmak – bu aýratyn adamlaryň, duetleriň ýada toparlaryň buzuň üstünde figuraly konkide çykyş edýän sporty.
  • Tygyň  düýbünde iki sany dürli gyrany – içinden we daşyndan, emele getirýän çukur bar. Sudýalar firguristleriň tygyň şol bir wagtda ikisinde däl-de bir gyrasynda typmagyny ileri tutýarlar, bu tekiz gyra diýlip atladyrylýar. 
  • Häzirki zaman figuraly typmak “buzuň üstündäki tansy”, 1862-nji ýyldaky londonyň gazaply gyşy bilen baglanyşykly işi, öz içine goşup bilýär.