00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Hokkeý

Buzuň üstünde oýnalýan hokkeý – bu tiz, janly we özüne çekiji toparlaýyn sport. Ol matçlarynyň dramalylygy we dartgynlylygy sebäpli Olimpiýa oýunlarynda uly toparlary özüne çekýär.

KANADA GEÇMIŞI
Buzuň üstünde oýnalýan hokkeý “hokkeý” sözi “taýak” diýmegi aňladýan köne fransuz «hocquet» sözünden gelip çyksada, Ýewropadaky şoňa meňzeş sport görnüşleriniň birnäçesinde esaslandyrylyp, 19-njy asyryň başynda Kanadada ýüze çykdy. Takmynan 1860-njy ýylda şaýba topa çalşyldy, 1879-njy ýylda bolsa Makgill Uniwersitetiniň iki sany talyby Robertson we Smit birinji düzgünleri işläp taýýarladylar.

POLAT KUBOK
Ilkinji ykrar edilen topar, Makgill Uniwersitetiniň hokkeý kluby 1880-nji ýylda döredildi, şol wagt hem hokkeý Kanadanyň milli sporty boldy we bütin ýurt boýunça ýaýrady. 1892-nji ýylda Kanadanyň general-gubernatory Monrealda sportuň höwesjeňleriniň Assosiasiýasynyň adyndan çykyş edýän toparyň utak Stenli Kubogyny peşgeş  berdi.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Hokkeý federasiýasy

  E-mail:
  tkm-hokkey@mail.ru

  Başlygy: 
  Hudaýberdiýew Jora

  • Buzuň üstünde oýnalýan hokkeý – bu adatça katokda, buzuň üstünde oýnalýan toparlaýyn oýun bolup, onda figuristleriň iki sany topary öz taýaklaryny wulkan palçygyndan edilen şaýbany garşydaşyň  toruna salmak bilen, utuk gazanmak üçin ulanýarlar. 
  • Buzuň üstünde oýnalýan hokkeý Kanadada, Merkezi we Gündogar Ýewropada, Demirgazyk ýurtlarda, Russiýada we ABŞ-da has meşhur. 
  • “Hokkeý” adynyň takyk gelip çykyşy ýok. Onuň birinji gezek ýatlanylmagyny belli wagty – 1773-nji ýylda “Sportuň we oýunlaryň ýetginjeklik görnüşleri” kitabynda agzalýar.