00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Gylyçlaşmak

Gylyçlaşmak müň ýylyklaryň dowamynda tejribe edilýär we häzirki zaman fehtowaniýe harby taýýarlyk hökmünde başlandy. Bu 15-nji asyra çenli sport bolmady.

GÖREŞ WE DUEL
Swordplay müň ýylyklaryň dowamynda tejribe edilýär, bu barada takmynan biziň eýýamymyzdan öň 1190-njy ýyla degişli Luksoryň golaýyndaky ybadathanada tapylan, fehtowaniýeçileri suratlandyrýan nagyşlar şaýatlyk edýär. 16-njy asyrdan 18-nji asyra çenli ýaryşlar adaty bolupdyrlar, kombatantlar bolsa ýaraglaryň dürli görnüşlerini, şol sanda kwars we yzky ýaraglary ulanýardylar. Şeýle garpyşmalar gan döküşikli, kä halatlarda bolsa ölüm howply bolupdyrlar. 

SPORTUŇ DÖREMEGI
Fehtowaniýe harby taýýarlyk görnüşinden sport görnüşine tarap hereketini 14-nji ýa-da 15-nji ýylda başlady. Italiýa hem-de Germaniýa özünde gelip çykandygyny nygtaýarlar, nemes fehtowaniýa ussalary bolsa 15-nji asyrda birinji gildialary gurnaýarlar, olaryň içinde iň göze görünýäni 1478-nji ýylda döredilen Frankfurd Marksbruder bolup durýar.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Gylyçlaşmak federasiýasy

  E-mail:

  fencingtkm@mail.ru, fencingtkm@gmail.ru

  Başlyk:
  Meredow Meret

  • Halkara düzgünler fehtowaniýeçileriň uzynlygy 14 m (s. 46 fut) we ini 2 m (çşs. 61/2 fut) çyzykda hüjüm etmelidigini we yzyna serpikmelidigini göz öňünde tutýar. 
  • El degirmeler gylyçdan başga ýerlerde elektron ýol bilen goýlan, bu ýerde kazylar çözýärler. 
  • D’Eskrip Halkara federasiýasy (1913-nji ýylda esaslandyryldy) fehtowaniýanyň dünýä dolandyryjy edarasy bolup çykyş edýär we dünýä çempionatlaryna gözegçilik edýär.