00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Futbol

Futbol öz köklerini gadymy Hytaýdan alyp gaýdýar, oýnuň häzirki zaman görnüşi bolsa orta asyr Angliýanyň köçelerinde başlandy, soňra bolsa dünýäde sportuň iň meşhur görnüşi boldy.

ORTAÇA GELIP ÇYKYŞLAR
Häzirki zaman futbol orta asyr Angliýanyň köçelerinden öz başlangyjyny alyp gaýdýar. Goňşy şäherler biri-bireri bilen oýun oýnap başlarlar, bu ýerde oýunçylaryň köp sany doňuzyň siýdik haltasyny şäheriň iki gyrasyndaky markerler üçin islendik mümkin bolan usullar bilen geçirmek ugrunda jan ederler. 

Futbol Angliýada şeýle bir gödek boldy welin, ol patyşa tarapyndan 300 ýyldan gowrak wagta gadagan edildi. Iňlis döwlet mekdeplerine soňra häzirki zaman futbol kodlaryny döretmegi belleýärler, bu bolsa XVI asyrda tertipsizlikleri sporta öwürýär.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Futbol federasiýasy

  E-mail:
  TKM@the-afc.com

  Baş kätibi:

  Aýnazarow Arslan

  • Futbol – bu maşgalatopar sporty bolup, ol ol ýa-da beýleki derejede gol salmak üçin aýagy öz içine goşýar. 
  • Futbol – dünýäde iň meşhur sport görnüşi.
  • Onda iki sany topar oýnaýar, her toparda 11 oýunçy bolýar. Toparlar iki utuşly hususy original ulgamy ulanýarlar.