00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Agyr atletika

Agyr atletikanyň gadymy gelip çykyşy bar. Ol birinji gezek 1896-njy ýylda Afinada geçirilen häzirkizaman Olimpiýa oýunlarynda görkezildi.

UZYN TARYH
Güýji we güýji ölçemegiň serişdesi hökmünde, agyr atletika gadymy müsür hem-de gadymy grek jemgyýetlerinde tejribe edilýärdi. Ol sportuň halkara görnüşi hökmünde esasan XIX asyrda ösdi we 1896-njy ýylda Afinada-Afinada görkezilen sportuň köp bolmadyk görnüşleriniň biri bolup durýar. 

HÄKIMIÝET ÜÇIN GÖREŞ
Asyryň başynda Awstriýa, Germaniýa we Fransiýa has üstünlikli ýurtlar boldy. Emma 1950-nji ýyllarda Sowet Soýuzynyň agyr atletleri meşhurlyga eýe boldular we Hytaý, Türkiýe, Gresiýa we Eýran liderlige tarap bat alan wagtynda, 1990-njy ýyllara çenli şol ýerde saklandylar. Zenanlar babatynda Hytaý ilki başdan öňde durýardy.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Agyr atletika Milli federasiýasy

  E-mail:
  weightliftingtm@mail.ru

  Başlygy: 
  Mätiýew Berdiniýaz 

  • Agyr atletika, esasan hem oturyp-turmak we öňe atma ýaly köp maksatly hereketler kompýuteriň öňünde ýa-da roluň öňünde uzak wagtlap oturmagyň netijeleriniň öňüni alýar. 
  • Agyr atletika osteoporozyň öňüni almaga kömek edýär. Biz garramyzda myşsalaryň we süňkleriň massasny ýitirýäris we bu bu ýagdaýa has ýykgyn edýän zenanlar üçin has-da dogry bolýar. 
  • Her bir agram bölekde liftýorlar hem bat almakda, hem arassada, hem bat almakda öňde durýarlar.