00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Ýaýdan atmak

Ýaýdan atmak sportuň iň gadymy görnüşleriniň biri bolup, ol häzirki wagta çenli ulanylyp gelýär we siwilizasiýanyň ösmegi bilen jebis baglanyşykly. medeni progress hökmünde bu oduň açylmagy we tekeriň oýlanyp tapylmagy bilen barabar.

GÖREŞDE ARHIRA
Biziň eýýamymyzdan öň 1200-nji ýylda hettler we assiriýalylar paýtunuň üstünde durup ýaýdan atyp, söweşlerde gorkunç garşydaşlar bolupdyrlar. Olar öz ýaýlaryny siňňirlerden, şahlardan we agaçdan edipdirler, şeýle hem täze baş aşak öwrülen görnüşi işläp taýýarladylar. Bu olaryň ýaýlaryny gysga we has kuwwatly edip, olaryň ýaýdan atýançy we at üçin ulanylmagyny ýeňilleşdiripdir. 

ÝAKYNDAKY TARYH
Ýaýdan atmak 18-nji nebere döwründe müsür faraonlarynyň iň söýgüli görnüşi boldy (b.e.ö. 1567-1320 ýý.). Köp ýüzýyllyklar geçenden soňra, ýaýdan aytmak boýunça hasaba alnan irki turnirleriň käbirleri Hytaýda Çžou neberesiniň wagtynda (b.e.ö. 1027-256 ýý.) bolup geçdiler. Şeýle çärelere hytaý dworýanlygy gatnaşýardy. Ep-esli wagt mundan soňra iňlis ýazyjylary Kresi, Asinkur we Puatýe bilen söweşlerde özüniň ýurdunyň ýeňişine ady belli goşant goşandygy üçin uzayn ýaýy wasp edipdirler. 

 • Ady:
  Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasy

  E-mail:
  turkmenarchery@gmail.com

  Başlygy: 
  Sähedow Wepa

  • Ýaýdan atmak – bu ýaýyň okuň howada nyşana barmak maksady bilen hereket etmegi üçin ulanylmagynyň tejribesi. 
  • Ýaýlaryň we oklaryň ilkinji belli bolan ulanylyşy wawilonlylar tarapyndan b.e.ö. 2340 ýylda söweşde boldy. 
  • Oklary saklamak üçin ulanylýan halta sagdak diýlip atlandyrylýar.