00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Suwda ýüzmek

Suwda ýüzmegi daş eýýamyna degişli etmek bolýar, emma ol hakykat ýüzünde 19-njy asyryň başyna çenli sportuň guramaçylykly görnüşi bolmady.

GADYMY TERTIPLER
Taryhdan ozalky adam derýalardan we köllerden geçmek üçin ýüzmegi öwrendi – muny biz bilýäris, sebäbi, Müsürde ýüzüjileri suratlandyrýan, daş eýýamynyň gowak suratlary tapyldy. Ýüzmek grek rowaýatlarynda hem ýatlanylyp geçilýär. 

SPORTUŇ BAŞLANGYJY
Suwda ýüzmek Beýik Britaniýanyň Milli jemgyýeti ýaryşlary geçirip başlamanka, 19-njy asyryň aşyna çenli giňden ulanylmady. Irki ýüzüjileriň köpüsi bilezigi ýa-da onuň görnüşini ulandylar.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Suwdaky sport görnüşleriniň federasiýasy

  E-mail:
  tkmaquatics@gmail.com

  Başlygy:
  Guwanç Atanyýazow 

  • Suwda ýüzmek 1896-njy ýyldan başlap sportuň Olimpiýa görnüşi boldy, emma diňe 1912-nji ýylda Olimpiýa oýunlarynda bu bäsdeşlikli sporta zenanlar gatnaşyp başladylar.
  • Bir sagadyň dowamynda tiz ýüzüş, insulta baglylykda, 784 kaloriýa çenli ýakyp bilýär.
  • Hakykatda, bu fristaýl we triatlon ýaryşlary üçin iň gowy saýlaw! Bu frondal aýlawyň – ýüzüşiň iň tiz gidişi bolup durýandygy sebäpli.