00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Üçli bäsleşik

Hadysa – bu at üstünde çapmagyň ähli pudaklarynda ep-esli tejribesi bolan, bäsdeş we at tarapyndan ýaryşlaryň we talaplaryň has doly utgaşdyrylan dersi.

HARBY SORAG MAGLUMATY
Kawaleriýanyň atlaryny synagdan geçirmek we taýýarlamak üçin işlenilip taýýarlanylan üç görnüşli ýaryşyň uzak we owadan taryhy bar. Ilkibaşda, maksat ofiserleriň we atlaryň ýüze çykyp biljek we ýerine ýetirilmeýän islendik meselelerinde synag edilip bilmeginden ybaratdy. Şeýle hem, ol dürli ýurtlaryň senenamalarynyň arasyndaky bilim bermek ülňülerini deňeşdirmek üçin esas bolup hyzmat etdi. 

BIRINJI ZENAN
1952-nji ýyldan başlap zenanlara at ýaryşlarynda atda çapmaga rugsat berlen hem bolsa, bu Ýelena Son 1964-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Tokio oýunlarynda çykyş edýänçä bolup geçmedi, şol wagt üç görnüşli ýaryş özüniň birinji zenanyny gördi.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Atly sport federasiýasy

  E-mail:
  ahaltekeworld@gmail.com

  Başlygy: 
  Berdiýew Ahmet 

  • At turniri – bu bir atyň we çapyksurawyň toparynyň beýleki kombinasiýalar bilen üç dersde, baş öwretmede, ylganýan lyža we görkezme böküşlerde ýaryş geçirýän ýeri. 
  • At triatlony ady bilen belli hadysa, ol öz içinde üç dersi jemleýär: baş öwretme, kross-kantri hem-de şou-şou we ol ilkibaşda atlaryň harby ýörişde duş gelýän meseleler bilen atlary öwrenişdirmek üçin harby maşk hökmünde işlenip taýýarlandy.
  • Uilýam Beýik Britaniýanyň iň bezelen türgeni bolup, ol çempionatyň 20 sany iri medallary gazandy, olar öz içine 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiýa oýunlaryndan toparlaýy kümüş medaly goşýar. At üstünde çapmakdan başga, Uilýam öz watanynda çagalary bilen balyk tutmak bilen meşgullanýar.