00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Konkur

Böküşler, iňlis oba ýerinde haýatlar dikilip, tilkileri awlaýan awçylara olardan bökmek üçin atlaryň zerurlygy ýüze çykanda ösüp başladylar.

Haýat aýlama delili
Biziň bu günki günde bilşimiz ýaly, düzgün-nyzam on sekizinji asyrda Angliýada dörän Haýatlama Deliliniň girizilmeginden soň awçylaryň arasyndaky bäsdeşligiň netijesinde ösüp başlady. Öň awçylar tilkileriň yzyndan açyk meýdanda ylgaýardylar. Emma haýatlar dikilenden soňra täze aýratynlyk – bökýän at öz paýyny aldy.

Atçylyk sporty / Atlary eýermek
Atlary eýermegiň görki we ajaýyp däpleri gadymy Gresiýadan öz başlangyjyny alýar. Atlary eýermek atlary taýýarlamagyň täsirliliginiň iň ýokary beýany bolup durýar, köp sportyň sungaty hasaplanylýar we beýleki terti-düzgünleri üçin esas hökmünde ulanylýar.

SÖWEŞ ÜÇIN OKUWLAR
Iki müň ýyl mundan ozal gadymy grekler, eger-de at çapar bilen bedew söweşde diri galsalar, onda taraplaryň we ösen bedewiň arasynda, atlary uruşa taýýarlamak usuly hökmünde zerur bolan doly hyzmatdaşlyk bolýar, diýip hasaplaýardylar. Bir tarapdan beýleki tarapa atyň çalt hereket edip, öňürdikläp ýa-da ugry üýtgedip bilmek ukyby durmuş başarnygy diýip hasaplanylýardy.

ATLARY EÝERMEGIŇ HÄZIRKI ZAMAN GÖRNÜŞLERI
Gadymy Gresiýanyň dargamagy bilen atly ýöreme sungaty, onuň Galkynyş eýýamyna çenli bakylyga gidýär. 18 asyrda klassyki baş öwretme 1729 ýylda Wenada bütin dünýä meşhur atly ýöremegiň Ispan mekdebiniň döremegi bilen ýokary derejä galýar we häzirki zaman düzgün-nyzamyň esasyny döretdi. Ýakyn wagtda we görülmedik şowlulyk bilen sazly erkin utga girizildi, we şol wagtdan başlap ol 1996 ýylda Atlantada öz olimpiki ilkinji çykyşyny etmek bilen Atly ýöremäniň aýrylmaz bölegi boldy. Erkin utga – bu atly ýöremede çürbaş nokat, we ol işlände netije haýran galdyryjy bolýar.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Atly sport federasiýasy

  E-mail:
  ahaltekeworld@gmail.com

  Başlygy: 
  Berdiýew Ahmet 

  • Bu sportyň halkara görnüşi, we Olimpiýa oýunlara goşulan sportyň atçylyk görnüşleriniň biri.
  • Erkekler we zenanlar ähli derejede biri-biri bilen bäsleşýärler – ýerli, milli we halkarada – Olimpiýa oýunlarda ýeňiş podiumy bilen meşgullanýan zenanlar bilen.
  • Biziň bilşimiz ýaly, atly ýöreme atly goşunlaryň okuwynda esaslanan jenaplaryň sporty hökmünde 1600 ýyllardan öz başlangyjyny alýar.