00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Dzýudo

Dzýudo jiu-jitsudan, gadymy samuraý söweşijileriň el söweş tehnikasyndan döreýär. Bu garşydaşlary ýere zyňmagy we olary tabynlykda saklamagy göz öňünde tutýar.

ÝAPON SAÝLAW
Dzýudo – 1880-nji ýyllarda işlenip taýarlanylan, adaty ýapon sport sporty. Bu dürli sport mekdepleriniň aýratynlyklaryny birleşdiren we düzgünleri kodlaşdyran doktor Jigoro Kano (1860-1938) boldy. Kano fiziki, intellektual we ahlak terbiýesiniň usullaryny goşup, jiu-jitsunyň köp sanly howply böleklerini aýyryp we 1882-nji ýylda özüniň birinji mekdebini ýa-da dodzýo açyp, dzýudonyň filosofiki ýörelgelerini belledi. 

“GOŞMAGYŇ ÝOLY”
Ýapon dilinde ju-do sözi agajyň şahasynyň garyň agramynyň aşagynda we döwülmeýän “eplenmeginiň” taryhyna degişli bolan “çeýelik ýoly” diýmegi aňladýar. Şeýle bolsa hem, bäş minutlyk hüjümler gaty bir mylaýym däl we edil boks we göreş ýaly fiziki taýdan çylşyrymly bolup dilýärler.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Dzýudo Milli merkezi

  E-mail:

  tjf.president@gmail.com

  tjf.secretarygeneral@gmail.com

  Başlygy:
  Gurbanmyradow Welmyrat

  • Dzýudo – meşhurlygy boýunça dünýäde furboldan soň ikinji ýerde duran sportuň görnüşi.
  • Emma, Halkara dzýudo federasiýasyna laýyklykda, 1997-nji ýylda bütin dünýäde reňkli guşakly dzýudoistleriň 2,2 mln sanysy Ýewropada we gara reňkli guşaklylar Aziýada sanalyp geçildi. 
  • Takmynan 58 000 sany dzýudoist fransuz dzýudo federasiýasynda hasaba alyndy.