00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Çeperçilik gimnastika

Gadymy grekler gimnastikany beden bien akylyň arasydaky ideal simmetriýa hasaplapdyrlar. Häzirki zaman gimnastika XIX asyryň ahyrynda ösdi.

FILOSOFIKI BAŞLANGYÇLAR
Platon, Aristotel we Gomer tüýs ýürekden gimnastika işiniň hilini berkitmek üçin çykyş etdiler. Grekler akyl bilen bedeniň arasyndaky simmetriýa diňe fiziki maşklar akyl işi bilen utgaşan wagtynda mümkin diýip hasaplaýardylar. 

TÄZEDEN DIKELME
“Çeperçilik gimnastika” adalgasy erkin akýan usullary harby taýýarlykda ulanylýan usullardan tapawutlandyrmak üçin, 1800-nji ýyllaryň başynda ýüze çykdy. Gimnastika boýunça ýaryşlar bütin Ýewropa boýunça mekdeplerde we sport klublarda ösüş başlady we 1896-njy ýylda Afinada Olimpiýa oýunlary täzeden dikeldilende, göreldeli netije berdi.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Gimnastika federasiýasy

  E-mail:
  tkmgymnastics@gmail.com

  Başlygy: 
  Çagylow Döwran

  • Çeperçilik gimnastika – bu türgenleriň bökmek üçin az wagtly, dürli enjamlarda gysga maşklary (30-dan 90 sekunda çenli) ýerine ýetirýän, gimnastikanyň görnüşi.
  • Zenan gimnastikasy Olimpiýa oýunlaryna 1928-nji ýylda topar hadysady hökmünde girdi we 1950-nji ýylda gimnastika boýunça on ikinji dünýä çempionatyna goşuldy. 
  • 2001-nji ýylda adaty egri at, kähalatlarda dil ýa-da stol diýlip atlandyrylýan täze enjam bilen çalşyldy.