00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Batut

1934-nji ýylda işlenilip taýýarlanylan batutlar ilki başda kosmonawtlary okatmak üçin ýa-da sportuň beýleki görnüşleri üçin okuw guraly hökmünde ulanylypdyr. Olar tiz wagtdan öz görnüşinde meşhur boldular we şeýdip sport döredi.

1934-nji ýylda işlenilip taýýarlanylan batutlar ilki başda kosmonawtlary okatmak üçin ýa-da sportuň beýleki görnüşleri üçin okuw guraly hökmünde ulanylypdyr. Olar tiz wagtdan öz görnüşinde meşhur boldular we şeýdip sport döredi. 

Emeli
Birinji häzirki zaman batut 1934-nji ýylda Aýowanyň Uniwersitetinde Jordj Nissen we Larri Griswold tarapyndan guruldy. Ilkibaşda ol tumblerleri we kosmonawtlary okatmak üçin hem-de sportuň daýwing, gimnastika we fristaýl ýaly beýleki görnüşleri üçin akrobatiki endiklerini işläp taýýarlamak we kämilleşdirmek üçin okuw guraly hökmünde ulanylypdyr. 

Adamlar alýan duýgularyndan şeýle bir lezzet alypdyrlar welin, olar batuty horlanmak üçin ulanypdyrlar we bu öz-özünden maşhur boldy. 

Nissen we Griswold batutlar tomaşaçylaryň hyýallaryny hiç wagt tutup almadyk bolsa hem, olar täze oýunlaryň aglabasynda ulanylýar diýip çaklapdyrlar. Spaceball diýlip atlandyrylan birinde iki topardan ikisi ýörite gurnalan gyraňly diwarly bir batutda beýleki tarapyň gyraňly diwaryndaky nyşana düşmek üçin, merkezi diwaryň üstünden topy geçirjek boldular.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Gimnastika federasiýasy

  E-mail:
  tkmgymnastics@gmail.com

  Başlygy: 
  Çagylow Döwran

  • Jordj Nissen birinji batuty 1936-njy ýylda öz ulag jaýynda gurdy.
  • 20 minutlyk tramplin sessiýasy 100 kaloriýany ýakyp bilýär.
  • Rutin işi wagtynda batutda heläkçilikli hadysalaryň öňüni almak üçin, 4-e golaý spotter durýar.