00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Woleýbol

Woleýbol basketboluň has pes dartgynly görnüşi hökmünde oýlanyp tapyldy. Sport örän tiz wagtda meşhur boldy we 1964-nji ýylda ilkinji gezek olimpiýa oýunlrynda çykdy.

Basketbol we woleýbol bir birinden birnäçe ýyl aralykda Massaçusets ştatynda Springfild kollejinde oýlanyp tapyldy. 1895-nji ýylda Uilýam G.Morgan, basketboluň ösüşine seredip, ýaşy uly adamlar üçin sportu has az dartgynly görnüşini oýlap tapmak isledi. Ol bu oýny «Mintonette» diýip atlandyrdy. Emma ýerli professor top tor bilen kakylandygyny bellegini we sportuň ady dessine üýtgedildi. 

ÖSÜŞ WE ÝAÝRAMAK
Sport tiz wagtda bütin dünýäde meşhur boldy. Ýaponiýa bu oýny 1896-njy ýylda oýnady, onuň yzyndan beýleki aziýa ýurtlary dowam etdiler we sport soňky 20 ýylyň dowamynda tiz ösdi. Oýna ýörite top girizildi; altytaraply oýun standart boldy we üç urgyny göz öňünde tutýan kadalar bellenildi. 

 • Ady:
  Türkmenistanyň Milli woleýbol federasiýasy

  E-mail:
  tachnazarovserdar@gmail.com

  Başlygy:
  Serdar Taçnazarow  

  • Ýörite woleýbol üçin niýetlenilen ilkinji top 1896-njt ýylda Spalding tarapyndan ýa-da 1900-nji ýylda döredildi. Senesi häzir hem jedelli bolup durýar.
  • Erkekleriň arasydaky woleýbol boýunça birinji dünýä çempionaty 1949-njy ýylda boldy.
  • Ortaça woleýbol oýunçysy bir oýnuň dowamynda 300 gezek böker.