00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Suw polo

Suw polo dürli görnüşlerde Birleşen Ştatlarda we Ýewropada ösdi. Ýewropa oýny ähli umumy ykrar edildi.

IŞIŇ BAŞLANMAGY
Suw polo – gödek sport, emma ol ilkibaşda başlanan wagtynda has gödek bolupdyr. Oýunçylaryň arasyndaky göreş, kada bolmasa hem, adaty bolupdyr. 1897-nji ýylda Nýu-Ýorkuň ýaşaýjysy Garold Rider sportda has gödek depginleri saklamaga gönükdirilen, düzgün-tertibiň ilkinji amerikan kadalaryny düzdi. 

OÝUNYŇ ADY
Ilkinji günlerde oýunçylar atlaryň keşbini ýatladýan, üzýan çelekleri münüpdirler we balda süýt taýajyklary bilen çaýkanypdyrlar. Bu ony at polosyna meňzedipdir, bu ýerden hem onuň ady gelip çykýar. Birleşen Ştatlarda şar hökmünde doldurylmadyk haltajygyň ulanylmagy sebäpli softboldan suw polo diýlip atlandyryldy.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Suwdaky sport görnüşleriniň federasiýasy

  E-mail:
  tkmaquatics@gmail.com

  Başlygy:
  Guwanç Atanyýazow 

  • Birinji gezek guramaçylykly “Suw polo” suwda ýüzemk boýunça mugallym Uilýam Uilson “suw futboly” oýny üçin kadalary düzeninden soňra Şotlandiýada 1877-nji ýylda oýnaldy. Şu günki günde Uilsona, kada bolşy ýaly, sportuň şu görnüşiniň esaslandyryjysy höşkmünde garaýarlar.
  • Ilkinji ýyllarda oýun regbi bilen  meňzeşdi, emma suwda oýnalýardy. Gol urmak üçin oýunçy garşydaşyň toparynyň goraýan howdan kolodasyna topy üstünlikli ýerleşdirmelidi.
  • 1900-nji ýylda erkekleriň oýnaýan suw polosy Fransiýada Parižde tomusky oýunlar geirilende birinji olimpiýa sport sporty boldy.