00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

BMX tigir sürmek

BMX ýaryşy motosikl bilen ylhamlanan Kaliforniýada başlandy. Çalt meşhur boldy we 2008-nji ýyldaky Pekin oýunlarynda olimpiýa oýunlaryna çykdy

Welosiped motosikli (BMX) 1960-njy ýyllaryň ahyrynda Kaliforniýada, motosikl ABŞ-da meşhur sport görnüşine öwrülen döwürde başlandy. Sportuň motorly görnüşi adam güýji bilen ýaryşyň ylhamydy.

BMX ýaryşy arzan bahadan tolgundyryjy hereket hödürledi we çaga sporty, esasanam Kaliforniýada derrew täsir galdyrdy. Bu, 1970-nji ýyllaryň başynda ABŞ-da BMX üçin sanksiýa berýän guramanyň döredilmegine sebäp boldy. Soňky on ýylda sport kem-kemden halkara meşhurlygyna eýe boldy.

 • Ady:
  Türkmenistanyň Welosport federasiýasy

  E-mail:
  tkmcycling@gmail.com

  Başlygy: 
  Döwletgeldi Annaýew 

  • Welosiped Moto haçyny aňladýan BMX, aşa sport hasaplanýan tigir sürmegiň bir görnüşidir.
  • Ilkinji BMX ýaryşçylarynyň ulanan uýgunlaşdyrylan tigirleri, adatça ulag tigirlerine, esasanam Şwinn Sting-Reý esaslandy.
  • BMX 1970-nji ýyllaryň başynda çagalar Günorta Kaliforniýadaky kirli ýollarda welosiped sürüp başlanda başlandy