00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Grek-rim göreş

Grek-roman göreşinde dünýäniň iň gadymy bäsdeşlik sporty diýlip hasaplanylýan bäsdeşler hüjüm etmek üçin diňe ellerini we ýokarky bedenlerini ulanýarlar.

Iň köne sport

Athleteňil atletikadan başga, göreş dünýäniň iň gadymy bäsdeşlik sporty hökmünde ykrar edildi. Hakykatdanam, pälwanlaryň gowak çyzgylary biziň eramyzdan öňki 3000-nji ýyllara degişlidir. Sport gadymy Olimpiýa oýunlaryna miladydan öňki 708-nji ýylda girizilipdi.

Esasy waka

1896-njy ýylda Afinyda häzirki zaman Olimpiýa oýunlary täzeden başlanda, göreş oýunlaryň merkezine öwrüldi. Sebäbi guramaçylar muny taryhy taýdan möhüm hasaplaýardylar; hakykatdanam grek-rim göreşi gadymy grek we rim göreşleriniň arassa reenkarnasiýasy hasaplandy.

  • Göreş hünärmenleri gysga wagtyň içinde grek-rim we erkin göreş boýunça meşhurlygyny artdyrdylar. Grek-rim göreşi waka boldy
  • Afinyda ýeňiji bolanlara altyn medallar berilmedi, tersine, zeýtun şahasy bilen kümüş medallar berildi. Altyn, kümüş we bürünç medallary bermek tejribesi 1904-nji ýylda Sent-Luisde geçirilen oýunlardan başlandy.
  • Tötänleýin sport janköýeri, grek-rimiň garşydaşyň biliniň aşagyndaky hüjümlere, garşydaşyň hüjüminden goramak ýa-da päsgel bermek üçin garşydaşyň aýaklaryny tutmak ýa-da petiklemek üçin rugsat bermeýändigini bilýän bolsa gerek.
 • Ady:

  Türkmenistan göreş federasiýasy

  E-poçta:

  tkm@united-world-wrestling.org

  Başlygy:

  Maksat Baýramow

Grek-rim göreş

Grek-rim göreşde, megerem, dünýäniň iň gadymy bäsdeşlikli sportunda, garşydaşlar hüjüm etmek üçin diňe ellerini we ýokarky beden agzalaryny ulanýarlar.

© Olympic.org