00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Bridgestone

Önümleriň ýa-da hyzmatlaryň eksklýuziw Toparlary: demir halkalary, käbir demir halkalary we ulag hyzmatlary, özi ýöreýän welotigirleri, özbaşdak seýsmiki podşipnikleri we derýa ganatlaryny, özünde käbir Basyrgylyk we gurluşyk serişdelerini, süýngüç Ýol we demir diwar panellirini saklaýan önümleriň dürli görnüşleri.

Bridgestone adamlary ähli tarapdan we ähli çäklerde höweslendirmek, birleşdirmek we isleg döretmek üçin sportuň güýjüne ynanýar. Kompaniýa, özüniň Bütün dünýä Olimpiki hyzmatdaşlygyny tebigy edýän, onuň sporty we dünýä meýdançasyna çykmak islegini goldamagynyň strategiki ösüşi bilen innowasiýa we baý sport mirasynyň taryhyna eýe.

“Chase Your Dream” global habarynyň kömegi bilen Bridgestone dünýäniň iň gowy türgenlerini goldamak üçin hem-de 2024 ýyla çenli Olimpiki oýunlaryny goýmak üçin özüniň baş önümlerini, hyzmatlaryny we tejribelerini hödürleýär. Geljekde TOP-maksatnamanyň agzasy we Olimpiki kanalanyň Hyzmatdaşlygynyň birinji esaslandyryjysy bolmak bilenkompaniýa jemgyýetçilik hyzmatyna, durmuş jogapkärçiligine, daşky gurşawyň goragyna we Bridgestone-ň brendynyň hem-de onuň “Ýokary derejede Jemgyýete Hyzmat etmek” wezipesiniň esasynda ýatan Olimpiki hartiýanyň ähli ýörelgelerine – dürlilige bolan sylaga özüniň wepalylygyny görkezýär.

Bridgestonyň Tokiodaky, Ýaponiýa, baş-nokady dünýäde demir halkalaryny we süýngüçlerini öndürýän iň iri öndüriji bolup çykyş edýär we dünýä boýunça 144000 işgäri hasaplanylýar. Giň gerimde ulanmak üçin demir halkalary öndürmekden başga kompaniýa giň gerimli senagat önümlerini, gurluşyk önümlerini we sport harytlaryny öndürmek boýunça baş orunda durýar. onuň önümleri we hyzmatlary dünýä boýunça 150-den gowrak ýurtlarda we çäklerde elýeter.

Goşmaça maglumaty almak üçin aşakdaky salga giriň

www.brigdestone.com/olympics