00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Toyota

MOK we Toýota 2024 ýyla çenli öz içine ulag serişdeleri, daşamak boýunça hyzmatlary alýan çaltlyk tapgyrynda ylalaşyga geldiler

2020 çyl üçin Olimpiki gün tertibine laýyklykda baş birlikleriň biri hökmünde berklik bilen Toýota, akyl we ulag ulgamlaryny, ulgamlaryň öäher hereketini we ulag serişdeleriniň arasyndaky aragatnaşyk ulgamlaryny öz içine almak bilen has howpsuz we netijeli çaltlygy üpjün etmekde kömek bermek üçin Oýunlaryň çaltlygynyň berk çözgütleri bilen üpjün etmek üçin 2024 ýyla çenli Guramaçylyk komiteti bilen işleşer.

Şeýle-de, Toýota maliýeleşdirmäniň we global mahabatlandyrma işiniň üsti bilen Olimpiki hereketi goldar. MOK ýolbaşçylygynda TOP maksatnamasy, Olimpiki oýunlary we Olimpiki hereketi hakykatdan hem global bolmaklygyny üpjün etmegä kömek bermek bilen milli olimpiki komitetlerini we guramaçylyk komitetlerini goldaýar.

MOK öz girdejisiniň 90 gowrak göterimini has giň sport hereketine paýlaýar, bu bolsa, gündelik 3,25 mln ABŞ doll. ekwiwalentiň bütün dünýä boýunça ähli derejedäki türgenlere we sport guramalaryna kömek etmek üçin ugrukdyrylandygyny aňladýar.

Şeýle-de, Toýota “Tokio 2020” Guramaçylyk komitetine düýpli tejribe getirer we onuň eýýäm ýeten ajaýyp ösüşini goldar. Tokio 2020 topary Mori prezidentiň ýolbaşçylygynda 2020 ýylyň Olimpiki çagyryşynyň pelsepesini hem-de durnuklylygyň wajyplygyny eýýäm kabul etdi. MOK we Tokio-2020 arasyndaky ajaýyp hyzmatdaşlygy MOK tarapyndan Oýunlary geçirmegiň baş meýilnamasynyň üç üýtgeşmesi barada tassyknamasyndan soňra gurluşyk üçin täzeden garalan býujetden 1 mlrd ABŞ doll. tygşytlanylmagyna getirdi.

www.toyota.com