00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Afiny 2004

 • Wagty 13 AWGUST - 29 AWGUST
 • Döwleti GRESIÝA
 • Türgenler 10625
 • Döwletler 201
 • Çäreler 301

ULY OÝUNLAR
Rekord sany – 201 Milli Olimpiki Komitetleri Olimpiki Oýunlaryna gatnaşdylar. Maksatnama boýunça hadysalaryň umu sany 301 barabar boldy (Sidneýde 2000 ýylda geçirilen Oýunlara garanyňda bir sany köp).

ÖRÄN MEŞHURLARY
Oýunlaryň meşhurlygy hem ýokarlandy, sebäbi Sidneýdaky Oýunlar üçin 3,6 milliard tomaşaçy bilen deňeşdirlende 3,9 milliard adam telewizion ýapynçalara elýeter boldular. Bu global tomaşaçylar maksatnama ilkinji gezek goşulan aýal göreşi ýaly sportuň näbelli görnüşlerine tomaşa etmek bilen lezzet aldylar.

REKORDLARY GAZANMAK
Ýüzüji Maýkl Fleps alty gyzyl medalyny gazandy we sekiz doly medallary bilen bir oýun boýunça rekordy gazandy. Leontine Petronella waan Morsel çapuwda dört gyzyl medallaryna, umumy agyrlykda bolsa – alty olimpiki medallaryna eýe bolan ilkinji welosürüji-aýal boldy, baýdarkalarda kürekleme boýunça türgen – Birgit Fişer sportuň dürli görnüşinde türgen boldy, bäş Olimpiki oýunlarynda iki medallary gazandy.

ÝATDAN ÇYKMAJAK ÇEMPIONLAR
Ylgawçy Hişam El Gerruý aýallaryň arasynda Kelli Holms 800 we 1500 m aralygynda ýeňiş gazanan mahalynda 1500 m, şeýle hem 5000 m aralygynda utuşa eýe boldy. Toparlaýyn oýunlarda Argentina bir goly geçirmezden futbol boýunça erkekleriň turnirinde utuş gazandylar, ABŞ futbol ýygyndysy bolsa 51-1 jemi hasap bilen garşydaşlaryny utdylar.

MOK: 201
Türgenler: 10625 (4326 aýallar, 6296 erkekler)
Hadysalar: 301
Meýletinçiler: 45000
KMS: 21500

 • The 2004 Olympic Games emblem is a wreath made from an olive tree branch, or kotinos. The emblem is a reference to the ancient Olympic Games, where the kotinos was the official award of Olympic champions.

  In addition, the olive was the sacred tree of Athens. The colours of the emblem symbolise the shades of white and blue found in the Greek countryside.

 • TürgenlerSport
  Nazar BegliýewÝeňil atletika
  Swetlana PessowaÝeňil atletika
  Aliasker BaşirowBoks
  Şöhrat GurbanowBoks
  Nasiba SalaýewaDzýudo
  Igor PirekeewShooting
  Hojamämmet HojamammedowSuwda ýüzmek
  Ýelena RojkowaSuwda ýüzmek
  Ümürbek BazarbaýewAgyr atletika
 • Başlanan senesi:
  2004 ýylyň 25-nji marty, Olimpiýa (Gresiýa)

  Gutaran senesi:
  2004 ýylyň 13-nji awgusty, Olimpiki Stadiony, Afina (Gresiýa)

  Ilkinji alaw göteriji:
  Kostas Gatsiodis, atletika boýunça Olimpiki gatnaşyjy (1996, 2000)

  Soňky alaw göteriji:
  Nikolaos Kaklamanakis, windserfing boýunça Olimpiki gatnaşyjy (1992, 1996, 2000, 2004, 2008), Atlanta 1996 gyzyl medalçysy we Afina 2004 kümüş medalçysy.

  Alaw göterijileriň sany:
  ~7,700 Gresiýada, ~3,600 halkara estafetada

  Alaw göterijileriň saýlawy:
  Alaw göterijileri saýlamak üçin görkezijiler sportuň, bilimiň we medeniýetiň üsti bilen halkyň arasynda wajyp orny tutýan, beýlekileri ruhlandyrýan we Olimpiki oýunlaryň gymmatlyklaryny saklaýan hem-de Olimpiki hereketiň hakyky adamlaryna esaslanýardylar. 

  Aralyk:
  Gresiýada 6600 km, olardan 2500 km – pyýada, 2800 km – transportda we 1300 km – wertolýotda. Halkara estafeta üçin 78000 km gury ýer, derýa we howa boýunça.

  Geçilen ýurtlar:
  Gresiýa, Awstraliýa, Ýaponiýa, Koreýa Respublikasy, Hytaý Halk Respublikasy, Hindistan, Müsür, Günorta Afrika, Braziliýa, Meksika, Birleşen Ştatlar, Kanada, Belgiýa, Niderlandlar, Şweýsariýa, Fransiýa, Beýik Britaniýa, Ispaniýa, Italiýa, Germaniýa, Finlýandiýa, Russiýa, Ukraina, Türkiýe, Bolgariýa, Kipr.

  klerini alamatlandyrýarlar.

 • FIWOS WE AFINA

  ATLANDYRMA
  Fiwos we Afina. Bu iki tumarlaryň atlandyrmasy iki Olimpiki hudaýyň atlaryndan gelýär: yşygyň we aýdymyň hudaýy Apollanyň başga ady “Fiwos”; “Afina” – bu, parasatlylygyň hudaýy we Afinalaryň goragçysy. Iki tumar hem Gadymy Gresiýa we häzirki zaman Olimpiki oýunlarynyň arasyndaky baglanşygy alamatlandyrýarlar.

  BEÝANY
  Fiwos we Afina – oglan we gyz doganlary. Olar jaňjagazyň görüşinde bolan, senesi biziň eýýamymyzdan öň 7-nji asyrda bellenen terrakotadan edilen üýtgeşik görnüşli “daýdala” gurjagyna borçlydyrlar.

  Olar oýundan gelýän lezzeti we Olimpizmiň gymmatlygyny alamatlandyrýarlar. Oglan we gyz doganlarynyň saýlawy öňünden pikirlenilendi: olar deňligiň we doganlygyň üsti bilen erkekleriň we aýallaryň ýeke-täkligini görkezýärler. Fiwos derbany we Oýunlaryň emblemasynyň reňkini ýatladýan gök tunika geýýärdi, şol wagt bolsa Afina güni we Paralimpiki oýunlary ýatladýan garamtyl sary reňkde geýinen.

  DÖREDIJI
  Spiros Gogos, abzas bezegçisi

  SIZ BILÝÄRDIŇIZMI?

  • Geljekde çagalaryň oýunjagyna öwrülen daýdala Gadymy Gresiýada simwoliki häsiýete eýedi. Durmuşa çykmazdan öň gyzlar arassaçylyk we dogurumlylyk üçin gurjagyny we köýnegini hudaýlara pida edýärdiler. Şunuň ýaly tumarlara itergi beren mysallar Afinalarda Milli arheologiki muzeýinde görkezilen.
  • Tumary döretmek boýunça bäsleşik geçirildi. Bütün dünýä boýunça taslama gulluklaryndan we hünärmenlerinden 196 sany teklipler hödürlenildi.