00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Sidneý 2000

 • Wagty 15 SENT - 01 OKT
 • Döwleti AWATRALIÝA
 • Türgenler 10651
 • Döwletler 199
 • Çäreler 380

TÄZE BIRINJILERI
Triatlon we taekwondo olimpiki maksatnama iki täze goşundy boldy. Birgit Fişer kaýakingde gyzyl medaly gazanan we 20 ýaş tapawut bilen sportuň dürli görnüşlerinde ilkinji aýal bolan wagtynda Susantika Jaýasingh Şri-Lankadan 200 m-de bürünçe dalaşgärlik eden, medaly gazanan ilkinji aýal boldy. Şeýle hem, aýallar agyr atletika we häzirki zaman bäşgöreşe ilkinji gezek gatnaşdylar.

PATYŞALARYŇ GAÝDYP GELMEGI
Sidneý ajaýyp gaýdyp gelmeleriň meýdançasy boldy, iň ajaýyby futbol boýunça ABŞ ýygyndysynyň gaýdyp gelmegi boldy. Üç oýuny yzly-yzyna utduryp, olar täzeden toparlandylar we oalryň mundan öň utduran toparlarynyň her birini utmak bilen hereketde gyzyla eýe boldylar. 

ÝATDAN ÇYKMAJAK ÇEMPIONLAR
Rýoka Tamura dýuzdonyň finalynda 48 kg derejesinde Barselonada we Atlantada utuldy, emma Sidneýda gyzyl medaly gazanmak üçin gaýdyp geldi. Stiwen Redgreýw yzygider bäş Olimpik oýunlarynda gyzyl medaly gazanan ilkinji kürekçi bolmak bilen sport bakylygyny gazandy. 400 metrlik fristaýlda 17 ýaşly awstraliýaly ýüzüji Ýan Torp gyzgalaňly öý toparynyň öňünde dünýä rekordyny urmak bilen gyzyl gazandy.

AWSTRALIÝA JEBISLIGI
Awstraliýalary türgen Keti Frimen Açylyş Dabarasynda Olimpiki alawy ýakmak sylagyna eýe boldy. Bu ruhy pursat Awstraliýa aborigen toparlary bilen dostlaşmak islegini alamatlandyrma kömek etdi. On gün geçenden soňra ol gyzgalaňly adamlaryň öňünde 400 metrlik finaly utdy.

MOK: 199 (+dört hususy sportsmenler (IOA))
Türgenler: 10,651 (4,069 aýallar, 6,582 erkekler)
Çäreler: 300
Meýletinçiler: 46,967
KMS: 16,033 (5,298 basma KMS, 10,735 habar beriji kompaniýalary)

 • Emblema adaty awstraliýa nusgalaryny we reňklerini ulanmak bilen türgeniň şekilini aňladýar. Bumeranglar we günüň reňkleri duralgaly goltugyň, plýažlaryň we gyzyl bezegler reňkleri bilen bilelikde ýeke-täk awstraliýanyň haýwanat dünýäsini we onuň ýerli ýaşaýjylaryny görkezýär.

  Sidneý opera teatryň şekilini Olimpiki alawyň netijesinde tüssäniň yzyna öwürýän ýangyn Sidneýiň Olimpiki emblemasyny ýatladýar.

 • TürgenlerSport
  Çary MämmedowÝeňil atletika
  Wiktoriýa BrigadnaýaÝeňil atletika
  Galina AtaýewaDzýudo
  Nasiba SalaýewaDzýudo
  Igor PirekeýewShooting
  Aýida SteşenkoStol tenisi
  Ümürbek BazarbaýewAgyr atletika
  Nepes GukulowGrek-rim göreşi
 • Başlanan senesi:
  2000 ýylyň 10-njy maýy, Olimpiýa (Gresiýa)

  Gutaran senesi:
  2000 ýylyň 15-nji sentýabry, Olimpiki stadiony, Sidneý (Awstraliýa)

  Ilkinji alaw göteriji:
  Lambros Papakostas, atletika boýunça Olimpiki gatnaşyjy (1992, 1996)

  Soňky alaw göteriji:
  Keti Friman, atletika boýunça Olimpiki gatnaşyjy (1992, 1996, 2000), Sidneý 2000 gyzyl medalçysy we Atlanta 1996 kümüş medalçysy.

  Alaw göterijileriň sany:
  ~900 Gresiýada, ~1,500 Okeaniýada, 11,000 Awstraliýada

  Alaw göterijileriň saýlawy:
  Awstraliýada “Alaw göterijileriň jemgyýeti” maksatnamasy Awstraliýanyň giň jemgyýetçiligine özüniň gazananlary ýa-da umumy ähmiýetli işleri bilen tapawutlanýan adamlary bellemäge mümkinçilik berdi. Alaw göterijileriň takmynan 7 göterimi Torresow akymynyň ýerli ýaşaýjylaryndan we raýatlaryndandy.

  Aralyk:
  Gresiýada 1,696 km ýerde we 463 derýa milli, ~17,000 km Okeaniýada, 27,000 km Awstraliýada.

  Geçilen ýurtlar:
  Gresiýa, Guam, Palau, Mikroneziýanyň Federatiw Ştatlary, Nauru, Solomonow adalary, Papua-Täze Gwineýa, Wanuatu, Samoa, Amerikan Samoa, Kuka adasy, Tonga, Täze Zelandiýa, Awstraliýa.


 • SID, OLLI we MILLI

  ATLANDYRMA
  Sid – bu, Sidneýa salgylanma, Olli – Olimpiada we Milli- - Täze millenium.

  BEÝANY
  Üç tumar – ördekburun (Sid), kukabura (Olli) we mekir ýa-da tikenli garynja iýiji (Milli). Olar suwy, howany we degişlilikde ýeri alamatlandyrýarlar. Olaryň reňkleri Oýunlaryň emblemalaryna laýyk gelýär, we hemme üçüsi awstraliýa tebigatynyň mysaly bolup çykyş edýärler.

  DÖREDIJI
  Metýu Hatton

  SIZ BILÝÄDIŇIZMI?

  • Tumarlaryň saýlawy Awstraliýada we beýleki ýurtlarda geçirlen soraga esaslanýardy. Metýy Hettonyň ördekburun nusgasyny tumarlaryň taslamasy üçin saýlanyldy. Taslamanyň maksady kemguruny we koalany aýyrmakda jemlenýärdi, şonuň üçin hem meşhurlygy az bolan beýleki iki haýwanlar saýlanyldy.
  • Üç resmi tumaryň bolmagy ilkinji gezek boldy/ mundan öň jübüt bolýardy, meselem, Kalgariýada 1988 ýylda geçirlen gyşky oýunlar üçin Hidi we Houdi ýa-da dörtleme hem bolýardy: Naganoda 1998 ýylda geçirlen gyşky oýunlary üçin dört garjagazy.
  • Kukaburra we ördekburun – paýtagty Sidbeý bolan Täze Günorta Uelsyň awstraliýa ştatlarynyň iki emblemasy.