00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Atlanta 1996

 • Wagty 19 IÝUL - 04 AWGUST
 • Döwleti AMERIKANYŇ BIRLEŞEN ŞTATLARY
 • Türgenler 10318
 • Döwletler 197
 • Çäreler 271

DRAMA WE TRAGEDIÝA
Haçan-da gazan Muhamed Aliniň sport rowaýaty bilen yşyklanan wagtynda 1996 ýylyň oýunlary dramatiki we ruhy başlangyjy aldylar. Emma 27 iýulda, haçan-da Olimpiki seýilgähde ýüzýyllyk terror partlamasy bolanda heläkçilik boldy. Iki adam ýogaldy, ýene-de 110 adam ýaralandy. 

BIRINJI OLIMPIKI
Olimpiki oýunlaryň taryhynda ilkinji gezek tanymal 197 milli olimpiki komitetler görkezildi. Plýaž woleýbol, dag welosipedlerinde gezelenç, ýeňil kürekleme we aýal-gyzlaryň futboly  ilkinji gezek döredi, deňizçi Hýubert Raudaşl dokuz Olimpiki oýunlaryna gatnaşan ilkinji adam boldy.

ÝATDA GALAN ÇEMPIONLAR
Ýeňil atletikada Fransuz çempiony Mari-Žoze perek 200 m utdy we 400 m-de öz titulyny gorady. Ol ähli döwür üçin iň şowly fransuz türgeni we iki gezek 400 m utan türgen boldy. Yza galmazlyk üçin ABŞ-ly Maýkl Jonson ylgap 200 we 400 metr aralykda utan Olimpiki oýunlaryp taryhynda ilkinji adam boldy. Onuň 19.32 sekundda 200 m utuşy täze dünýä rekordyna eýe boldy.

TÜRK IDOLY
Türk agyr atlety Naim Süleýmänogly taryhda üç olimpiki titulyny utan ilkinji agyr atlety boldy. “Ol bar wagtynda restoranda hiç kim hasaplaşmany soramaýar; Eger-de ol tizligi ýokarlandyrsa oňa tizligi ýokarlannadygy üçin jerime salmaýarlar”, diýip habarçylar belleýärler.

MOK: 197
Atletler: 10,318 (3,512 zenanlar, 6,806 erkekler)
Çäreler: 271
Meýletinçiler: 47,466
KMS: 15,108 KMS (5,695 ýazgy çap etmeler, 9,413 habar beriş)

 • Bäş ýüzükden we 100 belgiden ybarat bolan alaw nyşanlamanyň belgisiniň esasy grek sütüni ýatladýar hem-de oýunlaryň ýüzýyllgyna sylag goýýar. Ot belginiň alawy yzygiderli her bir türgeniň kämillige ymtylmasyny aňladýan hakyky ýykdyza öwrülýär. Bu belligiň gyzyl reňki gyzyl medallary aňladýar. Ýaşyl reňk gadym döwürlerde ýeňijileriň göteren lawr şahalaryny, şeýle-de Agaçlar şäheri ýaly Atlantanyň abraýyny aňladýar.

 • TürgenlerSport
  Wladimir MalýawinÝeňil atletika
  Şöhrat GurbanowBoks
  Galina AtaýewaDzýudo
  Olesýa NazarenkoDzýudo
  Igor PirekeýeýShooting
  Aýida SteşenkoStol tenisi
  Rozy RejepowGöreş
 • Başlanan senesi:
  1996 ýylyň 30 marty, Olimpiýa (Gresiýa)

  Gutaran senesi:
  1996 ýylyň 19 iýuly, Olimpiki stadiony, Atlanta (ABŞ)

  Ilkinji alaw göteriji:
  Ýeňil atletikanyň olimpiki gatnaşyjysy Konstantinos “Kostas” Kukodimos (1192, 1996, 2000).

  Soňky alaw göteriji:
  Boksda Kassius Kleý diýip ady göterýän olimpiki gatnaşyjy Muhammed Ali (1960), 1960 ýylda Rimde gyzyl medal.

  Alaw göterijileriň sany:
  ~800 Gresiýada, 12,467 Birleşen Ştatlarda

  Alaw göterijileriň saýlawy:
  Alaw götermäge mümkinçilik alamk üçin alaw göterijiler 1996 ýylyň 17 aprelinde 12 ýaşda ýa-da ondan ýokary bolmalydy. Alaw göterijileriň tapgyry olimpiki türgenleriň, Olimpiki hereketiniň agzalarynyň we  Coca-Cola-dan Share the Spirit saýlama maksatnamasynyň milli hem-de halkara maksatnamasynyň jemgyýetçiliginiň gahrymanlaryny öz içine alýardy. 

  Jemgyýetçiligiň gahrymany bolmak üçin adamlar beýlekiler tarapyndan öňe sürülmelidi ýa-da hödürlenilmelidi. Arza bermek hadysasynyň çäklerinde 100 sözli düzme ýa-da bellenen tarapyň hiliniň beýany talap edilýärdi. Jemgyýetçiligiň gahrymanlaryny kesgitlemek üçin guramaçylyk komitetiniň esasy görkezijileri bolup, meýletinçi hökmündäki iş, jemgyýetiň lideri hökmündäki gulluk, goldamak üçin ýa-da halypa, jomartlyk ýa-da ýagşylyk, adaty bolmadyk edermenlik ýa-da gazanmalar nusgalary çykyş edýär. 40000 kandidaturasy alyndy, olardan jemgyýetiň 5500 sany gahrymany saýlanyldy. 

  Aralyk:
  2’141 km, 26,876 km