00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Barcelona 1992

 • Wagty 25 IÝUL - 09 AWGUST
 • Döwleti ISPANIÝA
 • Türgenler 9356
 • Döwletler 169
 • Çäreler 257

1972 ýylda ilkinji gezek Oýunlar wajyp global syýasy üýtgeşmeleriň garşylyklaryndan erkindi. Aparteid Günorta Afrikada gadagan edildi. Soňra Berlin diwarynyň ýykylmasy we Günbatar hem-de Gündogar Germaniýanyň birleşmesi boldy. Kommunizm gutardy, we Sowet Soýuzy “birleşen topar” hökmünde gatnaşan 15 aýratyn döwletlere bölündi.

ÖWRENJELER WE ÝAŞLAR
Beýsbol sergi we öňki alty Oýunlarda görkezme sporty hökmünde dörän tertibiň doly medaly hökmünde ilkinji gezek öňe çykdy. Şeýele-de, badminton we aýallary dýuzdosy, we ispan sekizlikdäki kokseýn olimpiki maksatnamalaryna goşuldy, 11 ýaşly Karlos Front 1900 ýylyş iň ýaş olimpiki bäsdeşi boldy.

ÝATDA GALAN ÇEMPIONLAR
Erkekleriň basketboly ähli professionallar üçin açykdy, we ABŞ Magiýa Jonsony, Maýkl Jordany we Larri Berdi goşmak bilen ýyldyzlaryň “Arzuwlar toparyny” ugratdy, olar bu hadysada baş orny we gyzyly eýelediler. Ýene-de bir geň galdyryjy ýerine ýetiriji bolup dördüsini bir günde, alty gyzyly gazanan gimnast Witaliý Şerbo çykyş etdi.

AFRIKANYŇ YNAMY
Finalyň soňky aýlawynda 10 000 m-de Derartu Tulu Efiopiýa lider boldy we utdy. Soňky çyzykda ol ak günortaafrikaly öz garşydaşy Elan Maýera garaşdy. Olar ellerini ele alyp täze Afrikanyň ynamyny nyşanladan utuş aýlawyna bardylar.

MOK: 169
Türgenler: 9,356 (2,704 aýallar, 6,652 erkekler)
Çäreler: 257
Meýletinçiler: 34,548
KMS: 13,082 KMS (5,131 ýazgy neşir etmeler, 7,951 habar beriş)

 • Barselonaly Hosep Mariýa Trias tarapyndan taslanylan resmi emblema biriniň garşylyklardan bökýänligini görkezýän adam şekilini şekillendirýärdi (bäş olimpiki ýüzüklerinden ybarat bolan).

  Ýönekeý, gaty çyzyklar şekiliň häsiýetnamasyny kellä (gök Ortaýer deňzinde), ele (günüň sary reňki we myhmansöýüjiligiň nyşanyna giň açylan) we aýaga (açyk gyzyl) çenli kiçelýärdi.

 • 1992 ýylda Ispaniýa, Barselonadaky tomus Olimpiki oýunlarynda Türkmenistanly türgenler Birleşen toparyň çäklerinde bäsleşdiler.

 • aşlana senesi:
  1992 ýylyň 5 iýuny, Olimpiýa (Gresiýa)

  Gutaran senesi:
  1992 ýylyň 25 iýuly, Olimpiki stadion, Barselona (Ispaniýa)

  Ilkinji alaw göteriji:
  Sawwas Saratogly, ýeňil atletikanyň olimpiki gatnaşyjysy (1992)

  Soňky alaw göteriji:
  Antonio Rebello

  Alaw göterijileriň sany:
  365 sany Gresiýada, 9,484 sany Ispaniýada, olardan 8,885 pyýada we 599 welotekerde

  Alaw göterijileriň saýlawy:
  Alaw göterijiler indiki tapgyrdan geldiler: Ispaniýanyň dürli welaýatlaryndan olimpiki meýletinçiler; estafeta geçýän şäherleriň şäher edaralary tarapayndan saýlanan alaw göterijiler, her biri bir ylgawçyny saýlap bilýär; hyzmatdaşlyk rele kompaniýalary we Guramaçylyk Komitetleri; özüniň adyny öňe süren giň köpçüligiň arasyndan adamlar. 

  Aralyk:
  367 km Gresiýada, 5,940 Ispaniýada, olaryň 1490 km welotigirde we 4450 km pyýada. Gresiýa we Ispaniýanyň arasynda gämi ulagy aýryldy.

  Geçen döwletler:
  Gresiýa, Ispaniýa

 • ADY
  Cobi ady – bu Barcelona'92 Olimpiki guramaçylyk komitetiniň COOB'92 gysgaldylmasy. Atlandyrma ýönekeý köp dillerde ýeňil aýdylýandygy üçin saýlandy.

  BEÝANY
  Kobi – “kubizm” şekilinde gumanizirlenen pireneý dag iti. Onuň ýüzi we üç ýiti saçjagazlary birmeňzeş, onda geň galdyryjy uly geýimasary bar. Cobi ilkini gezek görkezilende oňa bolan täsirler garyşykdy, emma ol öňki Games-de aýyň dowamynda meşhurdy, we netijede ägirt şowlulugy subut etdi.

  DÖREDIJI
  Hawýer Mariskal

  SIZ BILÝÄDIŇIZMI?
  Alty bezegçileriň arasynda Guramaçylyk komitetiň bäsleşigi tumary saýlamakçy boldylar. Ekspertleriň jýurisi Mariskalyň görkezmesini saýlady.

  Mariskalyň Barselonadaky oýunlara goşundysy Kobi bilen çäklenmedi. Şeýle-de ol açylyş dabarasy üçin ispan sungatyny we medeniýetini görkezýän personažlary, şeýle hem her bir çärede ilkinji sekiz gatnaşyjylara berlen diplomlar üçin ulanylan şrifti işläp düzdi. 

  “The Cobi Troupe” multfilmiň 26 böleklerinden tapgyr Kobiniň we onuň dostlarynyň başdan geçirmeleri barada gürrüň berdi. 5-12 ýaşly ýörite diňleýjileri bolan tapgyryň maksady tumary has meşhur etmeklikdi we Barselonadaky Oýunlary öňe sürmekdi. Hukuklar 24 telewizion kanallar tarapyndan satyn alyndy.