00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Pekin 2008

 • Sene 08 AWGUST- 24 AWGUST
 • Döwleti HYTAÝ
 • Türgenler 10942
 • Döwletler 204
 • Çäreler 302

REKORDLARY ETMEK
Pekindaky oýunlar doly rekordlaryň oýunlary we ajaýyp derejede boldy. Açylyş dabarasy ýatdan çykmajak boldy; türgenleriň gazananlary haýran galdyryjy boldy; guramaçylyk ýokary derejede boldy; demiňi alýan orunlar, we dopinge garşy barlaglar örän berk boldy. Birnäçe million tomaşaçylary bütün dünýä boýunça telewizorlarda oýunlara seretdiler, sebäbi 40-dan gowrak dünýä rekordlaryna we 130-dan gowrak olimpiada rekordlaryna ýetildi. 

HÄZIRKI ZAMAN WE GADYMY
“Guş höwürtgesi” diýip atlandyrylýan milli stadion, we “Suw kluby” diýip atlandyrylýan milli ýüzüş merkezi täze Pekiniň ajaýyp nyşanlaryna öwrüldiler. Welosportda ýol çapyşygy şäheriň müň ýyllyk taryhynyň iki nyşany -  Beýik diwardan başlap “Gadagan edilen şäheriň” öňünden uzaýardy. 

ILKINJI MEDALLAR
Oýunlarda 204 rekordly Milli Olimpiýa Komitetleri gatnaşdylar. Täjigistanda, Owganystanda, Mawrikiýada we Togoda ilkinji gezek tejribeli podiumlar geçirildi. Emma Mongoliýa we Panama özleriniň türgenleriniň kömegi bilen has gowy gatnaşdylar we öz döwletine ilkinji olimpik gyzylyny getirdiler. 

ÝATDAN ÇYKMAJAK ÇEMPIONLAR
Ýatdan çykmajak çempionlar köp boldy, emma Maýkl Felps we Usein Bolt ähli atlandyrmalarda orunlara eýe boldular. Fenomenal Amerikan ýüzüjisi Maýkl Felps, sekiz ýüzýän gyzyla dalaşgärlik etmek bilen 1972 ýyldaky Mýunhen oýunlarda Mark Pissiň gazananlaryndan öňe geçdi, geň galdyryjy ýamaý sprinteri Usin Bolt bolsa 100 m we 200 m dünýä rekordyny urdy hem-de üçünji gyzyla dalaşgär boldy we 4*100 m ýamaý estafet topary bilen rekordy gazandy. 

MOK: 204
Türgenler: 10942 (4637 aýallar, 6305 erkekler)
Çäreler: 302
Meýletinçiler: 100000 (70000 Olimpiki oýunlarynda, 30000 Paralimpiki oýunlarynda)
KMS: 159 döwleti görkezýän 24562 akkreditirlenen KMS

 • Pekin 2008 resmi emblemasy “Hytaý möhüri – tans edýän Pekin” diýip atlandyrylýardy we hytaý möhürini hem-de düzüm birlikleri öňe ylgap barýan we utuşa ymtylýan adam şekiline öwürýän sport aýratynlyklary bilen hatdatlyk sungatyny örän ussatlyk bilen sazlaşdyrýardy. 


  Bu şekil hojaýyn-şäheriň adyny aňladýan “Szin” hytaý personažyny ýatladýar we meşhur hytaý biçüwini görkezýär. Suratçylyk döredijiligi öz içinde dört ýüzlenmäni jemleýär: * Hytaý medeniýeti * gyzyl Hytaýyň reňki * Pekin bütün dünýäde dostlary hoş gördi * garşylyklara garşy çykmak we kämillegi gazanmak hem-de “Citius, Altius, Fortius” (Has çalt, Has ýokary, Has güýçli) olimpiki şygary öňe sürmek.

 • TürgenlerSport
  Amanmyrat HommadowÝeňil atletika
  Walentina NazarowaÝeňil atletika
  Aliasker BaşirowBoks
  Guwanç NurmuhammedowDzýudo
  Nasiba SurkiýewaDzýudo
  Ýekaterina ArabowaShooting
  Andreý MolçanowSuwda ýüzmek
  Olga HaçatrýanSuwda ýüzmek
  Ümürbek BazarbaýewAgyr atletika
  Tolkunbek HudaýbergenowAgyr atletika
 • BEÝ-BEÝ, JIN-JIN, HUAN-HUAN, ÝIN-ÝIN, NI-NI

  ATLANDYRMA
  Her bir atlandyrma gaýtalanýan birmeňzeş bogun bilen kapyýalaşýar: çagalar bolan gatnaşygy görkezýän däp bolan hytaý usuly. Bäş atlandyrmany birleşdirmek bilen “Pekin sizi hoş gördi” (Bei Jing Huan Ýing Nin) diýen sözlem emele gelýär. Tumar “Fuwany” döredýär, terjimede bu “şowlulygyň çagalary” diýmekligi aňladýar.

  BEÝANY
  Tumarlar bäş tebigy hadysa degişli, Huan-Huan- dan başga dördüsi Hytaýda meşhur bolan haýwanlar bolup çykyş edýär. Her bir tumar bäş Olimpiki ýüzükleriň her biriniň reňkini görkezýär. Şeýle hem, her birisiniň arzuwy bar, sebäbi bu Gadymy Hytaý medeniýetiniň arzuwlary belgileriň we nyşanlaryň üsti bilen beýan etmek däbi bolup durýar.

  Beý-Beý balygy – bu suwuň düzüm birliklerini aňladýar. Ol gök reňkde we ösüşi aňladýar. 

  Onuň kellesindäki tolkun gadymy Hytaý suratçylygynyň bezegine esaslanýar.

  Szin-Szin pandasy tokaýy aňladýar. Ol gara reňkde we onuň islegi bolup bagt çykyş edýär. Song tiresiniň ( b.e. 960-1279) farfor suratlary onuň kellesindäki lotos gülüniň reňkine ylham boldy. 

  In-In, tibet antilopasy ýeri aňladýar. Ol sary reňkde we onuň islegi – gowy saglyk. Onuň kellesinde Günbatar Hytaýyň bezeg birlikleri emele gelýär.

  Ni-Ni, garlawaç, asmany aňladýar. Ol ýaşyl reňkde we onuň islegi bolup şowluluk çykyş edýär. onuň bezegine ylhamy döreden Hytaý howa ýylanlary boldy. Garlawaçlar hytaý dilinde 

  “Ýan” diýip aýdylýar, Pekiniň gadymy ady bolsa – “Ýanszin”.

  Huan-Huan – oduň çagasy. Onuň reňki gyzyl we ol diňe bir sporta bolan höwesi däl, eýsem Olimpiki alawy we ruhy alamatlandyrýar. Dunhuanyň gowak sungaty onuň kellesinde bezegleri döretmäge şeýle-de şowlulugyň takyk däp nusgalaryny döretmäge itergi berdi.

  DÖREDIJI
  Han Meýlin

  SIZ BILÝÄDIŇIZMI?

  • Guramaçylyk Komiteti dünýäniň ähli künjeklerindäki şekillendiriş bezegçilere we gulluklara Oýunlaryň tumary üçin öz tekliplerini ugratmagy teklip etdiler we şeýlelik bilen 3000-den gowrak teklipleri özüne çekdiler.
  • “Fuwanyň Olimpiki başdan geçirmeleri” atly multfilmiň 100 epizodlaryndan tapgyr ähli Hytaý boýunça 100-den gowrak telewizion kanallarynda, Pekinda jemgyýetçilik transport ulgamynda we Hytaýyň demir ýol jemgyýetçilik torlarynda görkezildi.
 • Alaw göterijileriň sany: 
  Gresiýada 630 goşmak bilen 21800

  Umumy aralyk:
  Gresiýada 1528 km we kontinental Hytaýda 97000 km goşmak bilen 137000 km 

  Geçilen ýurtlar:
  Almata, Istambul, Sankt-Peterburg, London, San-Fransisko, Buenos Aýres, Dar-es-Salam, Muskat, Yslamabat, Täze Deli, Bankok, Kuala Lampur, Jakarta, Kanberri, Nagano, Seul, Phenýan, Hoşimin, Makao. Olimpiki alaw 2008 şeýle hem Ewerest dagyň depesini hem geçdi.