00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Pariž 2024

 • Wagty 26 IÝUL - 11 AWGUST
 • Döwleti FRANSIÝA
 • Türgenler -
 • Döwletler -
 • Çäreler -

Pariž 2024 ýeketäk halkara dabara ruhunda goýlan, olimpiýa täze garaýşy hereketde görer. 
Biz dünýäniň iň ruhlandyryjy şäherleriniň birini türgenler üçin ýatdan çykmajak tapgyr hökmünde – we hakykatdan-da olaryň öňe gitmegi üçin global direg, şeýle hem ýatdan çykmajak hadysalary hödürläris.

Biz, adatdan daşary çylşyrymly döwürden soň hem, edil hiç wagt bolmadyk ýaly, sportuň has gowy dünýäde döretmäge kömek edip bilýändigini görkezmek üçin, bütin olimpiýa maşgalasy bilen hyzmatdaşlyk ederis. 

Biziň meýilnamamyz bar bolan ýa-da wagtlaýyn ýerleriň 95%-ni öz içine goşýar, olaryň her biriniň hem şäheriň ösüşiniň uzak möhletli meýilnamalary bilen ylalaşylan, anyk, kesgitli mirasy bar.

Sport baýramçylygy täze Olimpiýa şäherçesinden Senanyň ugry bilen, Parižiň merkezinden Eýfel diňi we beýik Pale ýaly ýadygärliklere çenli bary-ýogy 15 minut aralykda geçer. 

Pariž ýüzlerçe ýyllaryň dowamynda bütin dünýäniň adamlaryny, şol sanda Olimpiýa hereketiniň dübüni tutujy atalaryny hyzmatdaşlyk etmek we bir-birini ruhlandyrmak; pikirleri döretmek we gelejegi gurmak üçin garşy aldy. 

2024-nji ýylda biz Pýer de Kubertonyň birinji gezek sport bilen birleşdirilen dünýäniň potensialyny görkezen şäherinde, sport taryhynda täze eýýam boljak ajaýyp we ähmiýetli oýunlary geçireris.

 • Banner-image6.jpg

  Pari Paris 2024 nyşany üç sany aýratyn nyşany - altyn medal, ýalyn we Fransiýa Respublikasynyň şahsyýeti bolan Marianne birleşdirýär. Bu nyşanlaryň her biri şahsyýetimiziň we gymmatlyklarymyzyň bir bölegini görkezýär. Şeýle hem bu nyşan taryhynda ilkinji gezek Olimpiýa oýunlary we Paralimpiýa oýunlary üçin ulanyldy.

  ALTYN MEDAL - üstünligi alamatlandyrýar

  Oýunlaryň gahrymanlary bolan Olimpiýa we Paralimpiýa türgenlerimiziň göreldesi. Özlerini ýokary derejä çykarmak we şahsy üstünliklerini gowulaşdyrmak bilen, her kimiň ýeňiş gazanmak mümkinçiliginiň bardygyny görkezýärler. London oýunlarynda soňky synanyşykda Renaud Lavilleniniň ýa-da Rio-de geçirilen Paralimpiýa oýunlarynda üç altyn medal gazanan we iki sany täze dünýä rekordyny goýan Mari Ameli Le Fur Olimpiýa adyna möhür basdy.

  Emma Pari Paris 2024 oýunlary üçin medal diňe çempionlar üçin berilmeýär. Bar zadyny berýän we beýlekileriň hem edil şonuň ýaly hereket etmegine mümkinçilik berýänleriň hemmesini sylaglamak üçin bar.

  FLAM - paýlaşýan energiýamyzy alamatlandyrýar

  Olimpiýa we Paralimpiýa alawy güýçli habar berýär. Dürli adamlar dürli manylary görýärler we ýalyn hakda dürli duýgulary duýýarlar. 2000-nji ýylda Sidneýdäki estafetada labyr aýagyny dolandyrmagy saýlan ýerli sportçy Keti Freimany ýa-da 1992-nji ýylda Barselonada ok atyp, fakeli ýakan Paralimpiýa ýaýçysy Antonio Rebollony kim unudyp biler?

  Alaw, bu mega çäresini herekete getirýän özboluşly energiýany alamatlandyrýar, batyrgaý bolmaga we şu günki kynçylyklarymyzy ýeňip geçmek üçin Oýunlary guramagyň täze usulyny döretmäge höweslendirýär.

  MARIANNE - Fransiýany alamatlandyrýan

  Marianne, Oýunlarymyza ylham berýän batyrgaý ruhuň keşbi. Fransiýa Respublikasynyň nyşany bolan Marianne, sportda, Olimpiýa oýunlarynda we Paralimpiýa oýunlarynda tapýan gymmatlyklarymyzy - gumanizm, doganlyk, sahylyk we paýlaşmakdyr. Marianne, gündelik durmuşda hemme ýerde bar bolan, markalarda we her şäher häkimliginiň daşynda görünýän fransuz medeniýetinde tanyş ýüz. Halk bilen ýakyn hyzmatdaşlykda, Oýunlary halk üçin guramak islegimizi görkezýär.

 • TürgenlerSport