00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Tokýo 2020

 • Wagty 23 IÝUL - 08 AWGUST
 • Döwleti ÝAPONIÝA
 • Türgenler 11 656
 • Döwletler 205
 • Çäreler 302

1964-nji ýylda geçirilen Tomusky Olimpiýa oýunlaryň elli ýedi ýyl geçeninden soň, Ýaponiýa döwletiniň paýtagty 2021-nji ýylyň 23-nji iýul 8-njy awgust aýlary aralygynda, ikinji gezek Tomusky Olimpiýa oýunlaryny kabul eder. 1964-nji ýylda geçirilen Olimpiýa oýunlar Ýaponiýa döwletini düýbünden üýtgetdi. 

Gurnaýjylaryň aýtmagyna görä, 2021-nji ýylda geçirijek häzirki zaman eýýamyň XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlar “oň geçirilen Olimpiýa oýunlaryndan iň innowasion we dünýäniň özgertmegiň esasy üç ýörelgelerine esaslanýan: şahsy üstünliklerine ymtylyşy (iň ýokary şahsy derejäňizi gazanmak); birek-biregi hormat goýmak (dürlüligiň agzybirligi); we geljege miras goýmak (ertirki güne birikmek) oýunlar bolarlar.

2020-nji ýyl üçin Olimpiýa Gün tertibi tarapyndan öňe sürülen özgertemelere laýyklykda, Tokio oýunlary üçin, gerekli ýagdaýda ähli sport desgalary we meýdanlary ulanylar, esasanda 1964-nji ýylda geçirilen oýunlary üçin döredilen dzýudo üçin abraýly Nippon Budokan desgasy, at bäsleşikleri üçin Badji Koen Seýilgähi we gandbol üçin Yoyogi Milli gimnaziýasy. XXXII Tomusky Olimpiýa oýunlaryň açylyş we ýapylyş dabarasy, şeýle hem ýeňil atletika boýunça bäsleşikleriň geçiriljek ýeri bolan Tokio Milli stadiony dolulygyna durky täzelener we täze sahna bilen çalşylar.

Aziýa sebitinde Ýaponiýa döwleti ilkinji bolup 1964-nji ýylyň Tomusky oýunlarynyň Olimpiýa meýdany boldy. 1972-nji ýylda Sapporoda we 1998-nji ýylda Naganoda geçirilen Gyşky oýunlary goşanda 2021-nji ýylda ýurtda dördünji Olimpiýa oýunlary geçiriler.

 • Inspired by Cherry Blossoms, Tokyo 2020 Olympics Torch Unveiled | Spoon & Tamago

  Düşündiriş:

  Fakel ylhamyny Japanaponiýanyň simwoliki agajy sakura alça gülünden alýar. Ameangynyň döreýän we ýokardan görnüşi ýaly, alça gülüniň görnüşini ýada salýan bäş sany ýaprak emele getirýär. Fakeliň gülgüne reňki sakura degişlidir we ýokarky ýokarky böleginde Tokio 2020 Olimpiýa nyşany bar. Fakelde ýokary kalorili gök alawy we alawsyz katalitik reaksiýa döredýän iki ýanmak mehanizmi bar. Bu alawyň hemişe durmagyny we gyzyl reňkde bolmagyny üpjün edýär.

  Reňk:

  Sakura we altyn

  Uzynlyk:

  71 sm

  Başlanan senesi:

  2020-nji ýylyň 12-nji marty, Olimpiýa (Gresiýa)

  Ahyrky senesi:

  23-nji iýul 2021, Olimpiýa stadiony, Tokio (Japanaponiýa)

  Ilkinji fakel göteriji:

  Anna Korakaki, atyşyklara gatnaşýan (2016, 2020 we 2014-nji ýylda Youthaşlar olimpiýa oýunlaryna), Rio-2016-da altyn we bürünç medal gazanan Anna Korakaki.

  Iň soňky fakel göteriji:

  Naomi Osaka, tennis boýunça Olimpiýa gatnaşyjysy (2020).

  Fakel göterijileriň sany:

  Gresiýada we Japanaponiýada 10,515 fakel göteriji işe almak: Dalaşgärler islendik milletden bolup biler, ýöne 2008-nji ýylyň 2-nji aprelinden öň dogulmalydy we fakeli götermek isleýän ýeri bilen belli bir baglanyşygy bolmalydy. Communitieserli jemgyýetlerinde oňyn, hereketlendiriji güýç bolan ýa-da kyn ýagdaýlarda berkligi görkezen adamlara ileri tutulýardy. Arzalar estafeta hödürleýän hyzmatdaşlar - Coca-Cola Japanaponiýa, Toyota, Nippon Life we NTT Communications - ýa-da ýurduň prefekturalary arkaly tabşyryldy. Bu dürli kanallaryň üsti bilen bäşe çenli arza rugsat berildi, ýöne şol bir adam diňe bir gezek saýlanyp bilnerdi. Estafeta 2021-nji ýyla yza süýşürilenden soň, eýýäm saýlanan fakel göterijilere ilkinji nobatda ähmiýet berildi.

  Aralyk:

  Fakel göterijiler bilen örtülen 2000 km

  Sapar eden ýurtlar:

  Gresiýa we Japanaponiýa

 • Tokyo 2020.jpg

  Täze Tokio 2020 nyşany dürlüligiň agzybirligini alamatlandyrýar

  Gerbiň tanyşdyrylyşy dünýäniň dürli künjeklerinden dizaýn tekliplerini özüne çekýän we halk köpçüliginiň pikirini makullaýan öz içine alyjy prosesiň iň ýokary nokady boldy. Tokioda 2020 nyşanlaryny saýlamak komiteti tarapyndan 14,599 nyşan ýazgysynyň sanawyna girizilen soňky dört dizaýn barada 40,000-den gowrak adam öz pikirleri bilen paýlaşdy.

  Tokionyň dizaýneri Asao Tokolo tarapyndan berlen iň soňky saýlaw, Saýlaw komiteti tarapyndan saýlandy we Tokio 2020 Executiveerine ýetiriji geňeşi tarapyndan tassyklandy. Tokio Zokei uniwersitetini binagärlik ugrundan gutaran Tokolo, Japanaponiýada birnäçe sergide görkezilen işjeň suratkeş.

  Adaty ýapon indigo gök reňkinde barlanan nyşan, Edo döwründe (1603-1868) resmi taýdan “ichimatsu moyo” diýlip atlandyryldy.

  Dürli gönüburçly şekilleriň tegelek nagşy, dürli ýurtlaryň, medeniýetleriň we pikirleniş usullarynyň birleşmegini aňladýar. Habar “dürlüligiň agzybirligine” laýyk gelýär, üç düşünjäniň biri, “şahsy iň gowulara ýetmek” we Tokio-2020 oýunlarynyň gözýetiminiň esasyny düzýän “ertir bilen baglanyşyk”.

  Halkara olimpiýa komitetiniň wise-prezidenti Jon Koates, Tokio 2020 utgaşdyryş komissiýasynyň başlygy: “Täze Olimpiýa oýunlary Tokio 2020 nyşany Tokio 2020 oýunlarynyň gözýetiminiň möhüm elementlerini alamatlandyrýar. Saýlaw işine köpçüligiň gatnaşmagy, 2020-nji ýyldaky oýunlara bolan gyzyklanmanyň artmagynyň ýene bir alamaty. Rioakynda geçiriljek Rio-2016 Olimpiýa oýunlary tamamlanandan soň Tokio 2020-e resmi gowşurylandan soň Japanaponiýada we bütin dünýäde gyzyklanma we tolgunma dowam eder. "

 • TürgenlerSport
  Mergen Mämmedow
  Ýeňil atletika
  Merdan Ataýew
  Suwda ýüzmek
  Darýa SemýonowaSuwda ýüzmek
  Glbadam BabamuradowaDzýudo
  Rejepbaý Rejepow
  Agyr atletika
  Öwez Öwezow
  Agyr atletika
  Hojamuhammet ToýçyýewAgyr atletika
  Kristina Şermetowa
  Agyr atletika
  Polina Gurýewa
  Agyr atletika
 • Miraitowa and Someity - Wikipedia

  Ady

  Miraitowa

  Olimpiýa maskotyna ýaponiýanyň “mirai” (geljek) we “towa” (bakylyk) sözlerinden gelip çykan Miraitowa diýilýär. Bu at, bütin dünýädäki adamlaryň ýüreginde ebedi umytdan doly geljegi öňe sürmek üçin saýlandy.

  Düşündiriş

  Adaty we futurist stili bilen, maskot "sazlaşykdan täzelik" düşünjesini gaýtalap, köne we täzesini özünde jemleýär. Maňlaýynda Tokio 2020 oýunlarynyň nyşany bar, adaty küşt tagtasy üç dürli ululykdaky indigo gök göniburçluklardan durýar.

  Creatoraradyjy

  Ryo Taniguchi

  Bilýärdiňizmi?

  2017-nji ýylyň awgust aýynda Tokio 2020 Guramaçylyk komiteti, 18 ýaşdan uly ýa-da Japanaponiýada ýaşaýan her bir adam üçin açyk bäsleşigiň çäginde hödürlenen 2042 dizaýny aldy. Soňra, birnäçe tapgyrda saýlama prosesi arkaly, 2017-nji ýylyň dekabr aýynyň başynda yglan edilen üç finalçyny goýmak üçin teklipleriň sany kem-kemden azaldy.

  Üç sany jemleýji taslamadan ýeňijini saýlamak meselesi Japaneseaponiýanyň başlangyç mekdepleriniň çagalaryna berildi, her synpda bir ses bardy. Ses berişlik möhleti 2017-nji ýylyň 11-nji dekabryndan 2018-nji ýylyň 22-nji fewraly aralygynda uzaldyldy we 16,769 mekdepden 205,755 synp gatnaşdy. Ryo Taniguçiniň taslamasy jemi 109 041 ses bilen ýeňiş gazandy.