00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

London 2012

 • Wagty 27 IÝUL - 12 AWGUST
 • Döwleti BEÝIK BRITANIÝA
 • Türgenler 10568
 • Döwletler 204
 • Çäreler 302

The London 2012 Games were centred around the Olympic Park in east London, which is the site of a number of new sports venues. Up to 180,000 spectators a day entered the Park to enjoy the Games, making it the principal focus of Olympic activity.

The main venues – the Olympic Stadium, Aquatics Centre, Velodrome and BMX Circuit, as well as the hockey, handball and basketball arenas – were easily accessible through a network of footbridges and walkways within the Park.

The Olympic Village was within walking distance of all the venues in the Park, enhancing the experience for athletes and officials. The use of other prestigious venues – such as Wembley Stadium for football, the All-England Club in Wimbledon for tennis, Lord’s Cricket Ground for archery and Horse Guards Parade for beach volleyball – was also a feature of the London 2012 Olympic and Paralympic Games. 

The London 2012 Games included a four-year Cultural Olympiad. It reached a climax with the Olympic Games Opening Ceremony on 27 July 2012, starting a 60-day festival of sport and culture across the UK, as the Olympic and Paralympic spirit crosses the world once again.

 • TürgenlerSport
  Mergen MämmedowÝeňil atletika
  Maýsa RejepowaÝeňil atletika
  Serdar HudaýberdiýewBoks
  Nursähet PazzyýevBoks
  Gülnar HaýytbaýewaDzýudo
  Sergeý KrowýakowSuwda ýüzmek
  Jennet SaryýewaSuwda ýüzmek
  Ümürbek BazarbaýewAgyr atletika
  Daniýar IsmaýilowAgyr atletika
  Mansur RejepowAgyr atletika
 • Logotipiň bezegi abstrakt keşp üçin adaty tipografikany ret edýär. Logotipde “zady” görkezmegiň synanyşygy ýok. Göni sporty görkezmekden tapawutlylykda, sportuň ruhunyň beýany bar – göni görkezilen zat – diňe 2012-nji ýyl. 

  2012-nji ýylyň täk göni däl görnüşleri kuwwatlylygy, tizligi, energiýany we göçgünli tolgunmany görkezip bilýär. Açyk reňk dürlüligi bu ruhy güýçlendirýär. Logotipiň bezegine we onuň giňişligine görä 2012-nji ýylda Londonda geçirilen Olimpiýa oýunlary açyk reňklerde diş-diş abstrakt şekillere “eýe bolup” bilýär.

 • Olimpiýada ýakma dabarasyndan soňra, ýalyn, 17 maýda Afina gelmezden öň Kritiň we Salonikanyň üsti bilen ýurduň demirgazyk tarapyna ugramak bilen Gresiýa boýunça sekiz günlük syýahata, Londonda Olimpiýa oýunlaryň Guramaçylyk Komitetine resmi taýdan gowşurulmak üçin ugrady.

  Soňra ýalyn Beýik Britaniýa uçdy, ol 18 maýda bardy. Britan estafetasy ertesi gün Kornoulda Lends-endde ilkinji ylgawçy hökmünde Angliýaly ýüzüş boýunça üç gezek çempiony Ben Ainsli bilen başlady.

  Alaw göterijileriň sany:
  Gresiýada 500 we Beýik Britaniýada 8000 golaý.

  Umumy aralyk:
  Gresiýada 2900 km we Beýik Britaniýada 12875 km goşmak bilen 15775 km.

  Gresiýa, Beýik Britaniýa

 • ATLANDYRMASY
  Wenlok öz adyny, häzire çenli däp bolan Maç-Wenlok oýunlary geçirilýän Şropşirde Maç-Wenlok şäherinden alýar. Bu hem, Pýer de Kubertina üçin Olimpiýa oýunlaryny geçirmek üçin ylhamyň çeşmeleriniň biri bolup durdy. 

  BEÝANY
  Maýkl Morpurgonyň taryhyna laýyklykda, Wenlogyň metalliki garaýşy, onuň Londonda Olimpiýa stadionynyň gurluşygy üçin ulanylan polatyň iň soňky damjasyndan ýasalandygy bilen düşündirilýär. 

  Kellesindäki yşyk Londonyň meşhur gara keblerinde tapylany ýatladýar. Onuň maňlaýynyň görnüşi Olimpiýa stadionynyň üçegine meňzeş. Onuň gözi – onuň görýän ähli zatlaryny düşürýän kameranyň obýektiwkasy. Ol öz gollarynda olimpiada ýüzükleriniň reňklerindäki bilezikleri göterýär. Hem-de kellesindäki üç nokat bolsa medallar bilen ýeňijiler üçin üç oruny aňladýar. 

  DÖREDIJI
  “Iris” düzütçi gullugy

  SIZ BILÝÄRDIŇIZMI?

  • Londanda köçeler, seýilgähler metro duralgalaryna girelgeler Wenlokanyň 84 heýkeli we beýikligi 2 metr 30 hem-de her biriniň agramy tonna bolan, Oýunlarda syýahatçylar üçin ugur görkeziji bolup kömek edýän Paralimpiadanyň tumary – Mandewil bilen bezelen. 
  • Tumarlar 2008 ýylda göýberilen ýaryşlaryň netijesinde saýlanyldy. 100-den gowrak bezegçiler, suratçylar we agenstwalar öz tekliplerini öňe sürdiler. Wenlok we Mandewil ynsana meňzeş kepderini, animirlenen çaý käsesini we elleriň we aýaklaryň barlygy bilen tapawutlanýan Big Benyň wekilligini öz içine alýan bezegleriň tapgyryndan saýlanyldy.