00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Eýfel diňiniň “bölegi” Pariž 2024 Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynyň medallarynda

2024-02-15 09:43:43

2850

Şu ýyl Parižde geçiriljek Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlarynda türgenlere beriljek 5884 medal, Eýfel diňinden alnan metal bölejikli altyburç şekilli özboluşly eseri öz içine alýan medallary Oýunlaryň guramaçylary 8-nji fewralda yglan etdiler.

Bu medallar özüniň geň galdyryjy döredijiligi bilen bütin dünýäde tanalýan fransuz zergär öndürijisi Çaumetiň döreden medallarydyr.

Pariž 2024 Olimpiýa oýunlarynda türgenlere gowşuryljak medallara Eýfel diňiniň bölegi goşuldy. Fransuz paýtagtynyň keşbini görkezýäniň nyşanly ýadygärlikden bölejik alnyp, altyburç şekilde medallar taýýarlanyldy we bu özboluşly eser boldy.

Däp bolşy ýaly, Oýunlardaky medallar altyn, kümüş we bürünç medallary ilkinji häzirki zaman Olimpiýa oýunlary bolan Afiny 1896-njy ýyldan bäri gowşurylan takmynan 36,600 medallardan tapawutlylykda, bularyň herbiri Parižiň kiçijik bölegi we Fransiýa ýurdunyň nyşany: Eýfel diňi bilen bezelendir.

Bu karar, Pariž 2024 Guramaçylyk komitetiniň başlygy Toni Estanguetiň aýdyşy ýaly, bu zatlary özboluşly we ýeke-täk etmek isleginden gelip çykdy.

“Bu gymmat bahaly metallary - altyn, kümüş we bürünç -Eýfel diňindäki iň gymmat metal, fransuz täjindäki şaý-sepler bilen birleşdirmek üçin köp işler edildi. Şeýlelik bilen, 2024-nji ýyldaky medallaryň aýratynlygy birleşmek, jebisleşmekdir ... ”