00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Sambo boýunça dünýä çempiony Gulbadam Babamuratowa orden gowşuryldy

2017-10-17 11:09:04

278

Paýtagtyň Olimpiýa şaherinde Sport myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Soçide (Russiýa Federasiýasy) 41-nji Sambo çempionatynda altyn medal gazanan türkmen sambo pälwany Gulbadam Babamuratowanyň hormat dabarasy geçirildi. 26 ýaşly Hormatly sport ussady, 52 kilograma çenli agram derejesinde täsirli ýeňiş gazandy.

Sport zenany dünýä arenasynda ajaýyp netijeleri görkezdi we Türkmenistanyň «Garaşsyz Türkmenistana bol gusi ksi» buýrugy bilen sylaglandy we Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowanyň gymmatly sowgatlary bilen sylaglandy. Mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Döwlet sport komitetiniň ýolbaşçylary, tälimçiler we ýurduň öňdebaryjy sportçylary, ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary we talyplary, biziň ýurdumyza mynasyp wekilçilik eden G. Babamuratowany gyzgyn gutladylar. ýokary üstünlikleriň dünýä sportynda.

Gulbadam köp sanly iri halkara ýaryşlarynyň ýeňijisi. Birnäçe gezek meşhur we titully pälwanlary gazanyp, garşydaşlarynyň hormatyna mynasyp boldy. Soçide tanymal sambo pälwanymyz ýokary ussatlygyny görkezip, altyn medala mynasyp boldy.

Ilkinji söweşde Gulbadam 2013-nji ýyldaky Dünýä wise-çempiony, 2017-nji ýylda Europeewropa çempionatynyň bürünç medalynyň eýesi Magdalena Warbanowa (Bolgariýa) eýe boldy we şondan soň Nowi Sade (Serbiýa) 2017-nji ýylda ýaşlar dünýä çempionatynyň kümüş baýragynyň eýesi Diana Truitsa (Rumyniýa) ýeňiji boldy. ).

Babarym finalda G. Babamuratowa 2016-njy ýylda Aziýa çempiony Gulnur bererbolowa (Gazagystan) bilen duşuşdy, ýakynda Aziýa ýapyk we söweş sungaty oýunlarynyň finalynda Aşgabatda tanyşdy. Şeýle-de bolsa, 2017-nji ýyldaky Aşgabat oýunlarynda bolşy ýaly, Türkmenistanyň iň oňat sport zenany Soçide geçirilen dünýä çempionatynda garşydaşyny ynamly kabul etdi.

Finalda, Gulbadam ýaryşyň öý eýesi, geçen ýyl Kazanda geçirilen Europeewropa çempionatynda bürünç medal alan rus ululiýa Wolkowa garşy kyn göreşmeli boldy. Zyýanly 7: 0 hasabynda ynam bilen ýeňilen G. Babamuratowa ikinji gezek Sambo zenan dünýä çempiony diýen ada eýe boldy.

Iki gezek dünýä çempiony, bu ýaryşyň şu ýyl final boljakdygyna ünsi çekdi, bu bolsa şu ýylyň ähli ýaryşlarynda ýeňiş gazanmak üçin kesgitlenen maksady amala aşyrmakdaky iň soňky ädimidigini aňladýar. Belarusyň prezidentiniň baýragy ugrundaky halkara ýaryşynda gazanylan ýeňişler, “Harlamowyň ýadygärligi” Sambo dünýä çempionaty, Daşkende geçirilen sambo Aziýa çempionaty, Aşgabatda geçirilen Aziýa oýunlary dünýä çempionatynda soňky ýeňşiň öňüni aldy. Bu üstünlikler, ýeňişlerini Watana bagyşlap, ägirt uly maksadyny hormat bilen ýerine ýetirmäge mümkinçilik berdi.