00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Hasaba alnan Testing Pool we ADAMS ulgamynyň nirede ýerleşýändi (Whereabouts) bölümini ulanmagynyň talaplary

Hasaba alnan Testing Pool we ADAMS ulgamynyň nirede ýerleşýändi (Whereabouts) bölümini ulanmagynyň talaplary

To previous page

“Whereabouts” ulgamy Milli Dopinge garşy guramasyna we beýleki nusgalyk (testing) guramalaryna türgenleri öňünden duýdurmazdan nusgalygyny almakda geçirmäge mümkinçiligi berýär. NADAT hasaba alnan Testing Pool / NADAT Testing Pool giren şol türgenler üçin,  ADAMS-da (Dopinge garşy dolandyryş ulgamy) “Whereabouts” bölümine ýerleşýän ýeriniň maglumatlaryny girizmekliklerini aňladýar!

Ýatda saklamaly: türgenleri islendik wagtda, islendik ýerde bionusgalygy ýygnap dopinge garşy synagyny (anti-doping test) geçirip bolýar. 

Eger Siz ADAMS ulgamynda ýerleşýändigiňiz barada dogry maglumatlary görkezmeseňiz dopinge garşy düzgünlerini bozýandyňyzy duýdurýarys we jerimesiniň bardygyny ýatladýarys.

ADAMS ulgamynyň “Whereabouts” bölümine dogry maglumat bekmek barada bilmeli zatlaryňyz.
- Siz Testing Pool-da bolsaňyz:

15-nji dekabrda (1-nji çärýek),
15-nji martda (2-nji çärýekde),
15-nji iýunda (3-nji çärýekde) we
15-nji sentýabrda (4-nji çärýekde)
 ADAMS-da çärýekdäki nirede ýerleşýändigiňiz barada sagat
 23:59 çenli maglumatlaryňyzy  bermeli.

- Hasaba alnan Testing Pool-da (RTP) türgenler üçin aşakdaky maglumatlary bermeli:
Gijeki ýaşaýyş jaýy
60 minutlyk wagt
Okuw, iş ýa-da mekdep ýaly yzygiderli işleri
Bäsleşikler
Email salgysy
Testing Pool-daky türgenler üçin 60 minutlyk wagtdan başga zatlary ýokarda görkezmeli.

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/2022-03/At_a_Glance_Whereabouts_English_Live_2021.pdf