00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Doping ulanmaklygyň netijeleri

Doping ulanmaklygyň netijeleri

To previous page

Türgen doping maddalaryny kabul etmek ýa-da gadagan edilen usullary ulanmak bilen gaty ýokary töwekgelçilikleri başdan geçirýär. Bu saglyga gaty agyr, sport, maliýe, hukuk we sosial netijelere sebäp bolup biler.

Beden saglygy

Madda, doza we sarp ediş ýygylygyna baglylykda doping önümleri saglyga aýratyn ýaramaz täsir edip biler. Bedene ýetirilen käbir zyýanlar öwezini dolup bolmaýar we türgeniň janyna uly howp abandyryp biler.

Akyl saglygy

Käbir doping maddalary bedene zyýanly bolup bilmez, ýöne akyl saglygyna täsir eder. Aladanyň, newrotiki agdyglyk ediji bozulmalaryň ýa-da psihozyň dopingden gönüden-göni netijelerdigi ylmy taýdan subut edildi.

Jemgyýetde ýetirýän netijeleri

Dopingde günäkärlenen türgeniň bolmagy düýbünden bozulyp biler. Hakykatdanam, doping saglyk üçin howp bolup biler, ýöne şöhrata, hormata we ygtybarlylyga zyýanly bolup biler. Geljekde-de negatiw netijeler metbugat we töweregindäkiler tarapyndan yzygiderli sorag edilýär. Erbet şekil keşpler köpçülikleýin huşsuzgalar we türgen izolýasiýa bolup biler.

Maliýe netijeleri

Elit sport görnüşleri barada aýdylanda bolsa, doping garşy düzgünleriň bozulmagy köplenç girdejiniň ýitmegine, baýrak pullarynyň we hemaýatkärlik pullarynyň öwezini dolmagyna sebäp bolýar. Birnäçe ýyl togtadylan, hatda ömri gadagan edilen türgen hem hemişeki ýaly gazanç edip bilmeýär we hatda gündelik ýaşamak üçin bergä mejbur edilip bilner.

Sport netijeleri

Doping düzgüniniň bozulmagy, netijeleriň, reýtingleriň, medallaryň we ýaryşlarda saýlama ýerleriniň ýitmegini aňladyp biler. Bu toparyň agzalaryna hem täsir edip, medallaryň ýitmegine sebäp bolup biler.

Kanuny netijeler

Doping düýpli kanuny netijelere getirip biler. Doping ulanýan türgen gatnaşmakdan saklanyp bilner, ýagny sport ýaryşlaryna ýa-da guramaçylykly türgenleşiklere gatnaşyp bilme