00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Doping baradaky aladalary we bozulmalary paýlaşmak üçin gürleşmek

Doping baradaky aladalary we bozulmalary paýlaşmak üçin gürleşmek

To previous page

Arassa sporty goramakda, doping baradaky aladalary paýlaşmak möhümdir. Arassa sport bilen meşgullanmak, sport bilen meşgullanýanlardan dopingden şübhelenende gürlemegini talap edýär. Diýmek, dopingden şübhelenýän bolsaňyz näme etmeli?

Käbir kararlaryňyz bar bolsa:

• Bir türgeniň doping edendigine şübhelenýärsiňiz

• Bir türgenden ýa-da türgeniň ýardam berijilerinden (ASP) başga bir türgeniň doping edýändigini eşidýärsiňiz

• Bir türgen size doping edýändiklerini göni aýdýar

• ASP-nyň gadagan edilen bir serişdäni dolandyrýandygyna, ýa-da türgenleri gadagan edilen maddany ulanmagyna kömek etmekde ýa-da türgenlere gadagan edilen maddanyň ulanylmagyny ýapmakda kömek etmekde şübhelenýärsiňiz.

Aşakdaky agzalan ssenariýalar bilen baglanyşykly ýagdaýa düşeniňizde:

•Şübheleriňizi habar berip, ACT– saýlap bilersiňiz.

• HEREKET EDIP BOLANOK saýlap bilersiňiz, ýöne munuň netijesi bolup biler.

Doping barada hasabat bermek kyn karar bolup biler!

Ünsli pikirlenmek we baha bermek möhümdir. Hasabatyň (ýa-da ýok) size, beýleki türgenlere, ASP-e, sportuňyza, hatda ýurduňyza we milli buýsanjyňyza nähili täsir edip biljekdigini soraň.

Doping aladalaryňyzy ygtybarly we gizlingörnüşde aýdyp bilersiňiz.

WADA-nyň “Speak Up!”atly Whistleblower programmasy her kimulanmagy üçin elýeterlidir. Dopinge garşy düzgüni bozmak (ADRV) ýa-da arassa sporta garşy hereket barada habar berip bilersiňiz.

“Speak Up!” türgenler we beýlekiler üçin güman edilýän doping barada habar bermek üçin platforma - islendik ADRV ýa-da arassa sporta garşy bolup biljek hereket ýa-da ýalňyşlyk edileni paýlaşmak.

• Adyňyzy berip bilersiňiz ýa-da anonim habar berip bilersiňiz.

• Habar berlen maglumatlaryň hemmesi, näbelli ýa-da ýok, gizlin saklanýar.