00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site

Gadagan edilen sanawdaky maddalar we usullar

Gadagan edilen sanawdaky maddalar we usullar

To previous page

Bütindünýä Dopinge garşy Agentligi (WADA) gadagan edilen sanawy her ýyl täzeleýär we neşir edýär.

Bu sanaw halkara ülňüleriniň biri:

• Ýaryş we ýaryşdäl döwri gadagan edilen maddalar we usullar.

• Sport görnüşinde maddalaryň we usullaryň gadagan edilmegi

WADA, Gadagan edilen sanawy taýýarlamazdan we çap etmezden ozal, Sanawyň bilermenler toparywe Saglyk, lukmançylyk we gözleg komiteti arkaly maslahat beriş döwrüni geçirýär. Gadagan edilen sanaw WADA-nyň ýetiriji komiteti tarapyndan her ýylyň sentýabr aýynda tassyklanýar we 1-nji ýanwarda güýje girmeginden üç aý öň neşiredilýär.

Bir maddanyňýa-da usulyň gadagan edilmegi üçin aşakdaky üç şertden ikisine laýyk gelmelidir:

• Sport görkezijisini ösdürmek ýa-da sportda öndürijiligini ýokarlandyrmak mümkinçiligi bar.

• Türgeniň saglygy üçin hakyky töwekgelçiligi görkezýär.

• Sport ruhuny bozýar (bu kesgitleme Kodeksiň girişinde düşündirilýär).

Häzirki WADA gadagan edilen sanawyna serediň https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program