00.00.0000 00:00
logotype of site

TÜRKMENISTANYŇ MILLI
OLIMPIÝA KOMITETI

logotype of site
first-page

Arassa sport bilen baglanyşykly ýörelgeler we gymmatlyklar

Arassa sport bilen baglanyşykly ýörelgeler we gymmatlyklar

To previous page

Arassa sport bilen baglanyşykly ýörelgeler we gymmatlyklar, düzgünlere, adalatly ýaryşa, adalatly oýun meýdançasyna we arassa sportuň dünýä derejesinde ähmiýetini ýokarlandyrmak arkaly sportuň bitewiligini goramagy maksat edinýär. Dopinge garşy meýilnamalar türgenleriň saglygyny goramak we gadagan edilen maddalary ýa-da usullary ulanmazdan, tebigy usulda kämillige ýetmek mümkinçiligini hödürleýär. Bu meýilnamalar, şeýle hem,düzgünlere, adalatly ýaryşa, deň derejeli oýun meýdançasyna we arassa sportuň dünýä ähmiýetini bellemek bilen sportuň bitewiligini saklamaga çalyşýar.

Sport ruhy, fiziki we akyl taraplaryny öz içine alýan adam ruhuny bellemegi öz içine alýar. Olimpiadanyň düýp manysyny görkezýär we sport bilen baglanyşykly dürli gymmatlyklar, saglyk, ahlakly hereket, adalatly ýaryşmak, dogruçyllyk, Kodeksde görkezilişi ýaly türgenleriň hukuklary, ýerine ýetirişde, häsiýeti ösdürmekde,bilimde ýokary derejä ýetmek ýaly özüni görkezýär, gyzykly, şatlyk, toparlaýyn işlemek, yhlas, ygrarlylyk, düzgünlere we kanunlara hormat goýmak, özüňe we başgalara hormat goýmak, gaýduwsyzlyk, jemgyýet we raýdaşlyk. Sport ruhy hakyky we özbaşdak oýnamak arkaly ýüze çykýar. Doping sport ruhuna gönüden-göni gapma-garşy gelýär, şonuň üçin türgenlere  #playtrue güýçli höweslendirilýär.

Arassa sport bilen baglanyşykly ýörelgeler,dogruçyllygy we berk ahlak we ahlak ýörelgelerine üýtgewsiz ygrarlylygy görkezýän bütewilik düşünjesini öz içine alýar. Hormat arassa sportda esasy roloýnaýar, sebäbi beýleki adamlara we olaryň durmuşyna baha bermek, töweregimizdäkilere rehimdarlyk we duýgudaşlyk görkezmek. Jogapkärçilik, özünewe başgalar üçin gözegçilikde saklanmagy we jogapkärçiligi talap edýär. Sportbilen meşgullanýan türgenler, goldaw işgärleri we beýleki toparlar Bütindünýä antidoping Kodeksinde görkezilen hukuklary we borçlary bilen tanyşmak jogapkärçiligini çekýärler.

Türgenlerwe olary goldaýan işgärler, çykyşlary, meýdança we daşardaky hereketleri üçin jogapkärçilik çekmeli. Adalatlylyk, arassa sportda möhüm element bolup, adalatly garamak bilen häsiýetlendirilýär. Arassa sport bilen baglanyşykly ýörelgeler "Sport ruhy" bilen sazlaşykly gabat gelýär.