• Taryhy

    HOK, her dört ýyldan tomusda we gyşda geçirilýän häzirki zaman Olimpiýa oýunlaryny we ýetginjekleriň Olimpiýa oýunlaryny guraýar.

HOK, her dört ýyldan tomusda we gyşda geçirilýän häzirki zaman Olimpiýa oýunlaryny we ýetginjekleriň Olimpiýa oýunlaryny guraýar.

HOK 1894 ýylyň 23 iýunynda Pýer de Kuberten tarapyndan döredildi, onda onuň ilkinji prezidenti Demetrios Wikelasdy. 2017 ýylyň iýun aýyndaky ýagdaý boýunça onuň agzalygy 95 işjeň agzalardan, 41 sylagly agzalardan, sylagly prezidentden (Žak Rogge) we hormatlanýan bir agzadan (Genri Kissinjer) durýar. HOK bütün dünýä häzirki zaman Olimpiýa hereketiň ýokary abraýy bolup durýar.

HOK, her dört ýyldan tomusda we gyşda geçirilýän häzirki zaman Olimpiýa oýunlaryny we ýetginjekleriň Olimpiýa oýunlaryny guraýar. HOK tarapyndan guralan ilkinji tomusky Olimpiýa oýunlary 1896 ýylda Gresiýa, Afinada geçirildi; ilkinji gyşky oýunlar 1924 ýylda Fransiýa, Şamonide geçirildi. 1992 ýyla çenli şol ýylda tomusky, şeýle-de gyşky Olimpiýa oýunlary geçirildi. Emma şol ýyldan soň HOK gyşky Olimpiýa oýunlary tomus oýunlaryň arasyndaky tekiz ýyllara, iki hadysany biri birinden meýilleşdirmäge we Olimpiýa ýyllarynda uly girdejini alýan HOK-ň maliýe balansyny gowulandyrmaga kömek etmek üçin geçirdi. Ilkinji tomusky ýetginjekleriň Olimpiýa oýunlary 2010 ýylda Singapurda geçirildi, ilkinji gyşky ýetginjekleriň Olimpiýa oýunlary bolsa 2012 ýylda Insbrukda geçdi.

2009 ýylda BMG Baş Assambleýasy HOK Hemişelik gözegçi derejesini berdi. Bu çözgüt HOK üçin BMG Gün tertibine göniden göni gatnaşmaga we onuň söz alyp bilýän BMG Baş Assambleýasynyň ýygnaklaryna gatnaşmaga mümkinçilik berýär. Bu sporty täze derejä galdyrmaga mümkinçilik berdi. Mundan başga-da 1993 ýylda BMG Baş Assambleýasy, agza-döwletleri oýunlaryň her oýnunyň öňünde Olimpiýa ylalaşyklaryna gözegçilik etmäge we Olimpiýa we Paralimpiýa oýunlaryň barşynda we soňunda parahatçylyga, söhbetdeşlige we dawalarda ylalaşyklara goldaw esbaby hökmünde sporty ulanmak boýunça tagallalarda HOK we Halkara Paralimpiýa komitet bilen hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýan “Sportuň we olimpiki maksadyň üsti bilen parahatçylykly we gowy dünýäni döretmek” kararyny kabul edip “Olimpiýa ylalaşygyň” döremegi barada çözgüt bilen HOK-BMG hyzmatdaşlygyny has-da güýçlendiren karary ykrar etdi. 

Olimpiadada her bir habar bermelerden soň hökümdarlar dürli dillerde gürleşýärler, ilki bilen fransuzça hemişe iňlis we kabul edýän döwletiň diliniň terjimesi aýdylýar.

Halkara hyzmatdaşlar