English Русский
  • Grek-rim göreşi

    Grek-rim göreşde, megerem, dünýäniň iň gadymy bäsdeşlikli sportunda, garşydaşlar hüjüm etmek üçin diňe ellerini we ýokarky beden agzalaryny ulanýarlar.

IŇ GADYMY SPORT
Megerem ýeňil atletikany hasaba almak bilen, göreş dünýäniň iň gadymy sport görnüşiň biri bolup hasaplanylýar. Hakykatdan hem, türgenleriň gowaklarda suratlary entek biziň eýýamymyzdan öň 3000-nji ýylda tapylypdy. Sportuň bu görnüşi gadymy Olipmiýa oýunlaryna b.e.öň 708-nji ýylda girizildi.

ESASY HADYSA
Häzirki zaman Olimpiýa oýunlary 1896-njy ýylda Afinada dikeldilende, göreş oýunlaryň esasy bölegi boldy. Bu guramaçylaryň ony taryhy taýdan ähmiýetli hasaplandyklary bilen düşündirilýär; Grek-rim göreşi gadymy grek we rim göreşiniň arassa täzeden dogulmagy diýlip hasaplanylýardy.

 

Grek-rim göreşi

Grek-rim göreşde, megerem, dünýäniň iň gadymy bäsdeşlikli sportunda, garşydaşlar hüjüm etmek üçin diňe ellerini we ýokarky beden agzalaryny ulanýarlar.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar