English Русский
  • Erkin göreş

    Erkin göreşde türgenler öz ellerini we aýaklaryny ulanyp bilýärler hem-de öz garşydaşlaryny bilinden ýokardan aşakdan tutup bilýärler.

IŇ GADYMY SPORT
Megerem ýeňil atletikany hasaba almak bilen, göreş dünýäniň iň gadymy sport görnüşiň biri bolup hasaplanylýar. Hakykatdan hem, türgenleriň gowaklarda suratlary entek biziň eýýamymyzdan öň 3000-nji ýylda tapylypdy. Sportuň bu görnüşi gadymy Olipmiýa oýunlaryna b.e.öň 708-nji ýylda, Oýunlaryň taryhy başlanandan soňra tiz wagtda girizildi. 

MEŞHUR ÖWRENJELER
1904-nji ýylda Olimpiýa ýolbaşçylaryň gün tertibine, adatça “aw ýaly tutmak” hökmünde belli bolan, erkin göreşi goşdular. Bu täriň grek-rim göreşine garanyňda az taryhy we adatlary bar, emma ol bütin Beýik Britaniýa we ABŞ boýunça festiwallarda we ýarmarkalarda geçirilýän, hünär oýunyň görnüşine öwrülip, has uly mehurlyga eýe bolupdyr.

 

Erkin göreş

Erkin göreşde göreşijiler öz ellerini we aýaklaryny ulanyp bilýärler hem-de öz garşydaşlaryny bilinden ýokardan aşakdan tutup bilýärler.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar