English Русский
  • Agyr atletika

    Agyr atletikanyň gadymy gelip çykyşy bar. Ol birinji gezek 1896-njy ýylda Afinada geçirilen häzirkizaman Olimpiýa oýunlarynda görkezildi.

UZYN TARYH
Güýji we güýji ölçemegiň serişdesi hökmünde, agyr atletika gadymy müsür hem-de gadymy grek jemgyýetlerinde tejribe edilýärdi. Ol sportuň halkara görnüşi hökmünde esasan XIX asyrda ösdi we 1896-njy ýylda Afinada-Afinada görkezilen sportuň köp bolmadyk görnüşleriniň biri bolup durýar. 

HÄKIMIÝET ÜÇIN GÖREŞ
Asyryň başynda Awstriýa, Germaniýa we Fransiýa has üstünlikli ýurtlar boldy. Emma 1950-nji ýyllarda Sowet Soýuzynyň agyr atletleri meşhurlyga eýe boldular we Hytaý, Türkiýe, Gresiýa we Eýran liderlige tarap bat alan wagtynda, 1990-njy ýyllara çenli şol ýerde saklandylar. Zenanlar babatynda Hytaý ilki başdan öňde durýardy.

Agyr atletika

Agyr atletikanyň gadymy gelip çykyşy bar. Ol birinji gezek 1896-njy ýylda Afinada geçirilen häzirkizaman Olimpiýa oýunlarynda görkezildi.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar