English Русский
  • Suw polo

    Suw polo dürli görnüşlerde Birleşen Ştatlarda we Ýewropada ösdi. Ýewropa oýny ähli umumy ykrar edildi.

IŞIŇ BAŞLANMAGY
Suw polo – gödek sport, emma ol ilkibaşda başlanan wagtynda has gödek bolupdyr. Oýunçylaryň arasyndaky göreş, kada bolmasa hem, adaty bolupdyr. 1897-nji ýylda Nýu-Ýorkuň ýaşaýjysy Garold Rider sportda has gödek depginleri saklamaga gönükdirilen, düzgün-tertibiň ilkinji amerikan kadalaryny düzdi. 

OÝUNYŇ ADY
Ilkinji günlerde oýunçylar atlaryň keşbini ýatladýan, üzýan çelekleri münüpdirler we balda süýt taýajyklary bilen çaýkanypdyrlar. Bu ony at polosyna meňzedipdir, bu ýerden hem onuň ady gelip çykýar. Birleşen Ştatlarda şar hökmünde doldurylmadyk haltajygyň ulanylmagy sebäpli softboldan suw polo diýlip atlandyryldy.

Suw polo

Suw polo dürli görnüşlerde Birleşen Ştatlarda we Ýewropada ösdi. Ýewropa oýny ähli umumy ykrar edildi.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar