English Русский
  • Stoluň üstünde oýnalýan tennis

    Stoluň üstünde oýnalýan tennis agşamlyk nahardan soň oýnalýan asyly oýun hökmünde başlandy, emma şu wagt ol sportuň tiz, ýokary tehnologiýaly oýny boldy.

ÝOKARY JEMGYÝETIŇ EMELE GELMEGI
Angliýanyň birinji derejeli ýeňijileri stoluň üstünde oýnalýan tennisi esbaplar hökmünde ulanyp bolýan islendik zatlary ulanmak bilen, 1880-nji ýyllarda meýdança üçin tennisiň asylly, öýlänki nahardan soň oýnalýan görnüşi hökmünde oýlap tapypdyrlar diýlip hasaplanýar. Kitaplardan düzülen hatar köp halatlarda tor bolupdyr, şampanyň dykysynyň togalak bölegi top, kä halatlarda bolsa çilimiň gabynyň gapagy raketka bolupdyr. 

EWOLÝUSIÝA
1926-njy ýylda Berlinde we Londonda stoluň üstünde oýnalýan tennisiň halkara federasiýasynyň döredilmegine getiren duşuşyklar geçirildi. Birinji dünýä çempionaty Londonda 1926-njy ýylda geçirildi, emma sport oňa 1988-nji ýylda Seulda geçirilen oýunlarda olimpiýa birinji çykyş berilýänçä köp garaşmaly boldy.

Stoluň üstünde oýnalýan tennis

Stoluň üstünde oýnalýan tennis agşamlyk nahardan soň oýnalýan asyyly oýun hökmünde başlandy, emma şu wagt ol sportuň tiz, ýokary tehnologiýaly oýny boldy. Şeýle hem onuň dünýädäki sportuň islendik görnüşiniň köp sanly gatnaşyjylary bar
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar