English Русский
  • Suwda ýüzmek

    Suwda ýüzmegi daş eýýamyna degişli etmek bolýar, emma ol hakykat ýüzünde 19-njy asyryň başyna çenli sportuň guramaçylykly görnüşi bolmady.

GADYMY TERTIPLER
Taryhdan ozalky adam derýalardan we köllerden geçmek üçin ýüzmegi öwrendi – muny biz bilýäris, sebäbi, Müsürde ýüzüjileri suratlandyrýan, daş eýýamynyň gowak suratlary tapyldy. Ýüzmek grek rowaýatlarynda hem ýatlanylyp geçilýär. 

SPORTUŇ BAŞLANGYJY
Suwda ýüzmek Beýik Britaniýanyň Milli jemgyýeti ýaryşlary geçirip başlamanka, 19-njy asyryň aşyna çenli giňden ulanylmady. Irki ýüzüjileriň köpüsi bilezigi ýa-da onuň görnüşini ulandylar.

Halkara hyzmatdaşlar