English Русский
  • Hokkeý

    Buzuň üstünde oýnalýan hokkeý – bu tiz, janly we özüne çekiji toparlaýyn sport. Ol matçlarynyň dramalylygy we dartgynlylygy sebäpli Olimpiýa oýunlarynda uly toparlary özüne çekýär.

KANADA GEÇMIŞI
Buzuň üstünde oýnalýan hokkeý “hokkeý” sözi “taýak” diýmegi aňladýan köne fransuz «hocquet» sözünden gelip çyksada, Ýewropadaky şoňa meňzeş sport görnüşleriniň birnäçesinde esaslandyrylyp, 19-njy asyryň başynda Kanadada ýüze çykdy. Takmynan 1860-njy ýylda şaýba topa çalşyldy, 1879-njy ýylda bolsa Makgill Uniwersitetiniň iki sany talyby Robertson we Smit birinji düzgünleri işläp taýýarladylar.

POLAT KUBOK
Ilkinji ykrar edilen topar, Makgill Uniwersitetiniň hokkeý kluby 1880-nji ýylda döredildi, şol wagt hem hokkeý Kanadanyň milli sporty boldy we bütin ýurt boýunça ýaýrady. 1892-nji ýylda Kanadanyň general-gubernatory Monrealda sportuň höwesjeňleriniň Assosiasiýasynyň adyndan çykyş edýän toparyň utak Stenli Kubogyny peşgeş  berdi.

Halkara hyzmatdaşlar