English Русский
  • Futbol

    Futbol öz köklerini gadymy Hytaýdan alyp gaýdýar, oýnuň häzirki zaman görnüşi bolsa orta asyr Angliýanyň köçelerinde başlandy, soňra bolsa dünýäde sportuň iň meşhur görnüşi boldy.

ORTAÇA GELIP ÇYKYŞLAR
Häzirki zaman futbol orta asyr Angliýanyň köçelerinden öz başlangyjyny alyp gaýdýar. Goňşy şäherler biri-bireri bilen oýun oýnap başlarlar, bu ýerde oýunçylaryň köp sany doňuzyň siýdik haltasyny şäheriň iki gyrasyndaky markerler üçin islendik mümkin bolan usullar bilen geçirmek ugrunda jan ederler. 

Futbol Angliýada şeýle bir gödek boldy welin, ol patyşa tarapyndan 300 ýyldan gowrak wagta gadagan edildi. Iňlis döwlet mekdeplerine soňra häzirki zaman futbol kodlaryny döretmegi belleýärler, bu bolsa XVI asyrda tertipsizlikleri sporta öwürýär.

Halkara hyzmatdaşlar