English Русский
  • Gylyçlaşmak

    Gylyçlaşmak müň ýylyklaryň dowamynda tejribe edilýär we häzirki zaman fehtowaniýe harby taýýarlyk hökmünde başlandy. Bu 15-nji asyra çenli sport bolmady.

GÖREŞ WE DUEL
Swordplay müň ýylyklaryň dowamynda tejribe edilýär, bu barada takmynan biziň eýýamymyzdan öň 1190-njy ýyla degişli Luksoryň golaýyndaky ybadathanada tapylan, fehtowaniýeçileri suratlandyrýan nagyşlar şaýatlyk edýär. 16-njy asyrdan 18-nji asyra çenli ýaryşlar adaty bolupdyrlar, kombatantlar bolsa ýaraglaryň dürli görnüşlerini, şol sanda kwars we yzky ýaraglary ulanýardylar. Şeýle garpyşmalar gan döküşikli, kä halatlarda bolsa ölüm howply bolupdyrlar. 

SPORTUŇ DÖREMEGI
Fehtowaniýe harby taýýarlyk görnüşinden sport görnüşine tarap hereketini 14-nji ýa-da 15-nji ýylda başlady. Italiýa hem-de Germaniýa özünde gelip çykandygyny nygtaýarlar, nemes fehtowaniýa ussalary bolsa 15-nji asyrda birinji gildialary gurnaýarlar, olaryň içinde iň göze görünýäni 1478-nji ýylda döredilen Frankfurd Marksbruder bolup durýar.

Gylyçlaşmak

Gylyçlaşmak müň ýylyklaryň dowamynda tejribe edilýär we häzirki zaman fehtowaniýe harby taýýarlyk hökmünde başlandy. Bu 15-nji asyra çenli sport bolmady.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar