English Русский
  • Üçli bäsleşik

    Hadysa – bu at üstünde çapmagyň ähli pudaklarynda ep-esli tejribesi bolan, bäsdeş we at tarapyndan ýaryşlaryň we talaplaryň has doly utgaşdyrylan dersi.

HARBY SORAG MAGLUMATY
Kawaleriýanyň atlaryny synagdan geçirmek we taýýarlamak üçin işlenilip taýýarlanylan üç görnüşli ýaryşyň uzak we owadan taryhy bar. Ilkibaşda, maksat ofiserleriň we atlaryň ýüze çykyp biljek we ýerine ýetirilmeýän islendik meselelerinde synag edilip bilmeginden ybaratdy. Şeýle hem, ol dürli ýurtlaryň senenamalarynyň arasyndaky bilim bermek ülňülerini deňeşdirmek üçin esas bolup hyzmat etdi. 

BIRINJI ZENAN
1952-nji ýyldan başlap zenanlara at ýaryşlarynda atda çapmaga rugsat berlen hem bolsa, bu Ýelena Son 1964-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Tokio oýunlarynda çykyş edýänçä bolup geçmedi, şol wagt üç görnüşli ýaryş özüniň birinji zenanyny gördi.

Atly böküş

Böküşler, iňlis oba ýerinde haýatlar dikilip, tilkileri awlaýan awçylara olardan bökmek üçin atlaryň zerurlygy ýüze çykanda ösüp başladylar.
© Olympic.org

Halkara hyzmatdaşlar